Примерни тестове по английски език за деца от ЛъкиКидс

Примерни тестове по английски език за деца от ЛъкиКидс

Тестове по английски език и заключителен рапорт

 

Международен детски езиков лагер ЛъкиКидс провежда два вида тестове с всеки от участниците.

  1. Тест за определяне на входното ниво на детето
  2. Изходящ тест, с който се определя степента на усвояване на материала по време на престоя на детето в лагера.

Тестът за определяне на входното ниво е универсален и включва разнообразни въпроси от затворен тип.

Провежда се следобеда на първия ден от лагера и е неразделна част от процеса на адаптиране на детето в новата среда.

Изключително важно е всички участници в лагера да пристигнат навреме първия ден, за да вземат участие в тестването и да присъстват на първоначалния инструктаж – този процес действа успокояващо и помага за цялостната адаптация на децата.

С входящия тест гарантираме, че всяко дете ще бъде разпределено в най-подходящото ниво на обучение по английски език.

Всички деца, с изключение на тези от началното ниво, попълват универсален входящ тест.

За малките, които не могат да четат и пишат, входящият тест е различен – съставен е основно от картинки, по които децата могат да се ориентират за верния отговор. В началното ниво главна роля в провеждането на тестовете играе преподавателят, който помага на всяко дете да разбере въпроса и инструкцията към него, след което да извърши съответното действие.

Освен за писмения тест преподавателите отделят време и за разговор с децата, за да проверят до каква степен ползват разговорно езика, доколко комфортно се чувстват с неговата употреба и дали се притесняват да допускат грешки.

Често, когато постоянно биват коригирани за неправилно произношение на дума или фраза на чуждия език, при децата се създава т.нар. езикова бариера. Когато са наясно кое дете има проблем в това отношение, учителите в ЛъкиКидс могат да работят с него върху свободния изказ, като го окуражават и подкрепят опитите му да говори на английски, елиминирайки негативното влияние на постоянните поправки и корекции. За да демонстрират правилния изговор на дума или фраза, учителите ползват специална техника за нейното повтаряне, което дава възможност на детето да я чуе, без да му се натяква, че е сгрешило.

При началното ниво тестването и разговорът дават информация кое дете е отворено към употребата на чуждия език и кое изпитва сериозно неудобство от срещата с непознатото. Често в началното ниво прибягваме до различни игри и занимания, които отпускат децата и им показват, че английският „не е страшен“.

Тестът за определяне на степента на усвояване на материала е различен за всяка лагерна смяна. Съдържанието му се определя от основната тема, по която се работи в рамките на конкретната смяна, и съдържа граматика, думи и изрази, които децата са изучавали по време на престоя си в лагера.

Този тест отново е от затворен тип и се провежда сутринта на 7-мия или на 14-ия ден в зависимост от избрания престой.

При най-малките този тест е картинен (както входящия), а съдържанието му се определя от това върху какво са работили децата през текущата смяна.

Изходящият тест има за цел да даде ясна представа на преподавателите за процента на усвояване на материала и динамиката във всяка група. Той също така показва индивидуалните качества на всяко дете, които всеки преподавател впоследствие описва в своя заключителен рапорт.

Тестовете за входно и изходно ниво имат различна функция и стойност. При тях се прилагат различни критерии, затова не може да се прави сравнение между броя на верните отговори, които детето е дало в началото и в края на пребиваването си в лагера.

Ако желае, всеки родител може да получи резултатите както от входното, така и от изходното ниво.

Неразделна част от финализирането на образователния процес в лагера е представянето на изготвените от всички деца презентации, които те представят след провеждането на изходящия тест.

Презентациите са елемент от заключителния анализ на преподавателя, който се синтезира в т.нар. рапорт на лагерника.

Рапорт за престоя на детето в лагера

В края на всяка лагерна смяна родителите получават по електронна поща цялостен рапорт за поведението и постиженията на детето в лагера. Съдържанието му включва също така информация за разглежданите теми и преподадената граматика, както и препоръки от преподавателя.

Рапортът има аналитичен, а не оценъчен характер. Посредством наблюдение върху работата на децата учителите дават препоръки и насоки как всяко дете би могло да повиши своите познания в бъдеще – информация, която може да бъде от полза за преподавателите, които работят с децата през учебната година, и да подпомогне учебния процес. Препоръките са важни, защото детето е поставено в среда, различна от учебната. В лагерната атмосфера те често проявяват качества и черти на характера, които трудно изпъкват в класната стая.

Отношението към тестовете и тяхното влияние върху детската психика

В детски езиков лагер често срещаме деца, които са силно притеснени от теста за определяне на входно и изходно ниво.

В ЛъкиКидс знаем колко натоварващи за децата могат да бъдат постоянните писмени изпитвания, контролни и класни работи през учебната година. Честа практика в училищата е да се дават изненадващи контролни, чиято цел е „наказание“ или „порицание“ за тяхното „непослушание“ в час. Този тип изпитване има оценъчен характер, тъй като на детето се поставя оценка независимо от естеството на проведения тест.

В комбинация с всички задължителни писмени изпити, които децата полагат – матури, национално оценяване и др., тези контролни и тестове оказват крайно неблагоприятно въздействие върху процеса на усвояване на учебния материал.

В световната практика се наблюдава тенденция към минимализиране на писмените и устните изпитвания с оценъчен характер в ранна детска възраст.

Членовете на преподавателския екип на детски лагер ЛъкиКидс изрично обясняват на всяко дете, че тестовете, които провеждаме, нямат за цел знанията да бъдат оценявани. За повечето деца в училищна възраст това е изключително важно – кара ги да се чувстват много по-спокойни и да покажат много повече от своите възможности, когато знаят, че никой няма да им постави двойка, тройка или дори шестица на теста.

Препоръчваме всеки родител предварително да подготви детето си, като го информира за значението на тестовете в лагера. Подобна подготовка е особено важна когато детето:

  • е стеснително;
  • има проблем с адаптацията в нова среда;
  • посещава лагер за първи път;
  • има начално ниво на владеене на езика;
  • изпитва силна привързаност към семейната среда;
  • има проблем с общуването с връстници; интроверт е.

Екипът на лагера е на разположение за допълнителни въпроси от всякакво естество.