Блог

Урок по английски

Фонетичната транскрипция предоставя начин за произнасяне на всички звуци за даден език, дава модела за тяхното звучене в различни комбинации с други звуци, “превежда” специфичните звукове на езика. 

Приета е единна фонетична азбука, която може да бъде използвана от учащите, с цел улеснение усвояване на произношението. 

Преди да се пристъпи към нейното използване е необходимо заучаването й, тъй като някои звукове имат специален знак, различен от буквения. Четете Повече →

Проблемно поведение и агресия при деца

Първото уточнение, което правя, като професионалист по детско възпитание, е че проблемни деца няма – има деца с проблем, на който не е обърнато навреме необходимото внимание. За съжаление в нашето съвремие, децата са изложени ежедневно на достъп до всякакви внушения чрез нашата култура и начин на живот. Четете Повече →

Момиче със синдром на Даун

Синдромът на Даун е генетично заболяване, има различни степени и обикновено е причина за промени в типичните характеристики на физическо и интелектуално развитие на детето. Важно е да знаем, че той води до различни затруднения, някои от които в интелектуално отношение. По-добрата осведоменост по отношение синдром на Даун дава по-голям шанс на професионалистите да работят така с децата, че да им помогнат в тяхното израстване и интеграция в обществото.Четете Повече →

Снимка 20 от ЛъкиКидс лято 2018

В международен лагер ЛъкиКидс ние се грижим и за развитие и обогатяване културата на нашите възпитаници. Всички ние сме горди с историческите ценности и местности в района на град Банско, там където се срещат Пирин и Рила планина. 

Подбираме внимателно най-интересните исторически и природни забележителности, организираме екскурзии, за да представим една друга страна на нашата родина.Четете Повече →

TedEd платформа за деца

Граматически правила Същност и употреба Всеки език има граматическа категория “Наречия”. Наречието описва глаголите (действията). Наречието е част от речта, която предоставя по-детайлно описание на глагол, прилагателно име, друго наречие, фраза, израз или изречение.   Какво представлява наречието Най-напред е важно да разберем думите, с които наречията работят в тясно сътрудничество, започвайки от глаголи, прилагателни и други наречия. Глагол е дума, която изразява действие или състояние, т.е. jump, run, swim, ski, fish, talk. Прилагателното е дума, която описва или изяснява съществително име, т.е. Pretty, happy, silly, sunny. Съществителното име е човек, място или нещо – в най-простото си определение, т.е. girl, dog, mom. След като прегледамеЧетете Повече →

English regular and irregular verbs

Каква част от английската граматика изучават децата по раздели и защо? Къде изпитват затруднения и как ги преодоляват? Английска граматика за деца в Лъки Кидс и методи на обучение В ЛъкиКидс, ние като професионалисти, разбираме значението на граматиката като много важна част от нашата програма. Ние, учителите избирамеразнообразни методи за преподаване на граматическия материал по интересен и леснодостъпен начин. Придържаме се към няколко принципа в нашето преподаване: постепенност спираловидност при надграждане на материала упражняване до пълно усвояване поправяне само при реално приложение на формите и структурите. В следващата част, предлагаме описание на преподаваната част от граматиката по време на нашия обучителен курс.   Ниво заЧетете Повече →

Play and talk with echo метод

Основни методи, предимства, недостатъци и препоръки от преподавателите. Могат ли родителите да помогнат за това? Говорни умения на чужд език – основни методи на формиране и затвърждаване В началото на всяко езиково обучение е изключително важно да се формират стабилни говорни умения. С всички деца в ранна възраст е важно да се работи за създаване на говорни умения и затвърждаването им. Важно е да разберем че езиковото начало в моделите на ранната комуникация включва развитие на пет области на устния език: Фонология Синтаксис Семантика Морфология Употреба Всички тези части дават пълна представа за това как едно дете придобива все по-финни, причудливи и сложни говорни способности.Четете Повече →

English for Stuffing Children

Учат ли децата идиоми? Какъв вид идиоми се изучават и защо? Успяват ли децата успешно да ги употребяват в писмената и разговорната реч? Трудности при изучаването им и преодоляването им. Идиомите на английски език – значение и формиране Идиомът е обща дума или фраза с културно значение, което се различава от това, което биха предложили нейните съставни думи; т.е. думите заедно имат значение, което е различно от речниковата дефиниция на отделните думи. Съгласно друго определение, идиомът е речева форма или израз на даден език, който е уникален сам по себе си, граматически и семантично и не може да бъде разбран чрез индивидуалните значения на неговитеЧетете Повече →

Online applications for kids

Методи и техники за поддържане и подобряване на нивото след лагера В дългогодишната ми практика като преподавател по английски език, съм срещала разнообразни методи и техники за поддържане на нивото на езика. Ето методи и техники, който мога да препоръчам, тъй като ефективността им е доказана: Пътуване и престой в страна, в която се говори английски език Чрез посещение в чужда страна с говорим език – английски, детето директно може да приложи своите познания, да се среща с хора естествени носители на езика. Децата са любознателни по природа и често създават приятелства с лекота – в случай, че са в английско говоряща среда, те могатЧетете Повече →

Young Learners Граматика | LuckyKids

Описание, сравнение, предимства, недостатъци и препоръки от преподавателите на ЛъкиКидс за най-добри помагала за деца Последните тенденции на езиковото обучение водят до използването на много електронни ресурси, които непрекъснато се развиват и обогатяват, за разлика от тези на хартиен носител. Във връзка с това, няма как да определя конкретни източници като “най-добри”. Всеки ресурс постига собствено развитие и е в един непрекъснат процес на обновяване. Важно е да знаем, че в обучението, традицията също е много важна. Това са онези непрекъснато използвани методики и ресурси, които никога не остаряват, защото са класика. Преподавателите в ЛъкиКидс често използват електронни ресурси с цел да осигурят “най-доброто” обучениеЧетете Повече →