Английски език за деца

Английски език за деца

Иновативно проектно обучение – английски език за деца в международен езиков лагер ЛъкиКидс

Международен езиков лагер ЛъкиКидс разполага с уникална методика на преподаване, която следва всички световни тенденции в педагогиката на обучението по английски език за деца.

Цялата теоретична част, преподавани теми и граматични упражнения са обединени в програма, която е специално разработена от екипа на лагера под ръководството на координатора по английски език.

Интерактивно обучение

Международен езиков лагер ЛъкиКидс разполага с две напълно оборудвани интерактивни зали за обучение по английски език – интерактивното обучение се предлага за двете най-високи нива във всяка смяна.

Занимателни упражнения за децата от ЛъкиКидс | LuckyKids

Всички останали зали са оборудвани с екран и компютър, които служат за въвеждането на интерактивни пособия в часовете. Разликата при тях е, че децата работят на хартия, а не на таблети. Често работата на хартия е предпочитана в по-ниските нива по английски език, тъй като децата в тези групи обикновено са по-малки и не умеят да си служат с електронни пособия.

Изключително важно за всички преподаватели в ЛъкиКидс е да покажат на своите възпитаници за какво още може да бъде използван един таблет, освен за различни игри или общуване в социалните мрежи.

Образователни блокове

Уроците в лагера са разделени в два блока, всеки с продължителност от 80 минути, с 20-минутна почивка между тях.

Необходимостта от подобно разделение на заниманията се налага поради екипната работа по различни проекти.

Всяка лагерна смяна има основна тема, а всяко ниво по английски език – основна подтема.

Първият 80-минутен блок от обучението по английски език обхваща теоретична част, граматика, преподаване на нов материал, упражнения. В него учителят задължително включва атрактивни презентации.

Всички упражнения в интерактивните зали се провеждат на таблети.

Пълната информация за работата на децата, презентацията на учителя и неговия/нейния рапорт се изпраща на родителя/ите по електронен път.

В този първи блок децата се запознават и с основни приложения в образователната платформа на Google, които могат да използват при подготовката на своята презентация и нейното представяне в края на периода.

LuckyKids Themes
Global Theme Art-zone The Future Tomorrow The Oscars 2017 Planet Earth – our home The Sound of Music Health Nutrition
Level Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 Session 6
Upper-
Intermediate
Modern Art (especially Cubism) Future job positions Produce a Play + Presentation – History of the Oscars Our responsibilities Underground Music of 21 Century Why is all food good?
Intermediate Da Vinci’s Code Future homes and vehicles Best movies of 2017 What if…. Best composers of Movie Soundtracks What is actually in our food?
Pre-Intermediate Produce and Exhibition Future fashion Produce a Play How to produce green energy Song writing/writers Health & Nutrition
Elementary Common between Art and Turtle Ninja Future toys Best actors of 2017 Stay Green Pop and Rock Stars of 20th Century Healthy food
Beginner Vincent Van Gogh’s World How I see the Future Best Disney Movie How to protect our planet Best Musicals in the world Fruit & Veg

Иновации

Друго важно познание, което децата придобиват, е умението да презентират. Всички учители отделят специално време, за да им покажат как е добре да бъде представена една презентация, какво е подходящото поведение, как трябва да бъде представена текстовата част и какви материали е уместно да се използват.

Пикник сред природата в ЛъкиКидс 2017 | LuckyKids

За да работят в екип, децата използват онлайн приложението Prezi на Google. Чрез него няколко деца работят едновременно на различни таблети по една и съща презентация, независимо къде се намират.

Във втория блок децата работят по групи от двама или трима върху презентация по зададена за конкретното ниво тема. Целта на подобно групиране на децата е да се научат да работят в екип, което допринася за запознаването им с основните добродетели, заложени по програмата на лагера.

Работата с презентациите разширява в значителна степен сферите, в които децата натрупват познания. Задължително условие за изготвянето на презентацията е децата да се научат да цитират достоверни източници и да отсяват ценното от огромното количество информация, налично в интернет пространството.

Децата се научават, че когато цитират, са длъжни да посочат източника на цитата и да копират линка в края на презентацията с цел запазване на авторските права.

Всяка презентация може да съдържа музика, снимки, анимация, видео – все нови области, в които децата обогатяват знанията си, работейки с други приложения, и при това на английски език.

По време на часовете в лагера задължително звучи класическа музика – Моцарт, Бетовен, Бах и Брамс са сред любимите композитори на нашите преподаватели.

Доказано е, че като тих фон класическата музика оказва позитивно въздействие при възприемането на нова информация и по-лесното усвояване на нов материал както при деца, така и при възрастни.

Всички преподаватели в лагера следват основните правила на преподаване и темите, които са им възложени от координатора по английски език за деца, като същевременно имат свободата да използват различни методи и пособия в зависимост от динамиката на конкретната група.

Преподавателският екип на ЛъкиКидс се стреми да постигне няколко основни цели:

  • Да възбуди интереса на децата към придобиване на нови знания по английски език;
  • Да покаже на децата необятните възможности на технологиите от гледна точка на практическата им приложимост и полезност;
  • Да подпомогне децата да развият основни умения за презентиране, които биха им били полезни на един по-късен етап от живота им;
  • Да покаже на децата, че часовете по английски език могат да бъдат интересни и забавни;
  • Да стимулира всяко дете да развие индивидуалните си качества и способности.

Уроци сред природата

Веднъж седмично лагерът си позволява да „избяга“ от технологиите и да „се скрие“ високо в Родопите, където децата прекарват целия ден. Заниманията сред природата включват:

  • уроци на открито
  • яздене на коне
  • игри на поляна.

За този ден преподавателите се подготвят специално и разработват минипроекти заедно с децата, различни от основните презентации. Всички уроци протичат в неформална среда: на дървена маса и пейки или на одеяло на поляната. Този ден е ден за преговор, като всички упражнения имат за цел да затвърдят новопридобитите знания у децата.

Вторият блок е изключително забавен и различен от всички останали. Често нашите възпитаници се прибират с изработени проекти от непотребни, рециклирани, нетрадиционни, природни и/или отпадъчни материали, които са напълно безопасни за тяхното здраве.

Уроците сред природата и досегът до животни (като конете) имат изключително положителен ефект върху психиката на децата, обвързват преживяването с позитивни емоции и спомагат за усилване на цялостния ефект на програмата.

Езда в планината за децата от ЛъкиКидс 2017 | LuckyKids

Програма Добродетели: Любов, уважение, търпение, приятелство, толерантност, учтивост, услужливост, усърдие, постоянство са само част от добродетелите, с които децата се запознават по време на своя престой в лагера.

Всяка сутрин преподавателите имат за задача да представят пред своите възпитаници по една добродетел, която те да се опитат да следват през останалата част от деня.

Често преподавателите работят в екип с децата – например заедно представят приказка, изпълняват песен, правят кратка драматизация и др.

Всички деца показват изключително голям ентусиазъм при представянето на добродетелите, както и при тяхното следване.

За изключителни заслуги всяка вечер децата биват награждавани със стикери, които залепват на своите стикер карти.

В края на всеки английски езиков лагер аниматорите и преподавателите отличават всяко дете със сертификат, в който се посочва конкретна добродетел, която то е проявило по време на престоя си лагера.

Основната добродетел, която всички следват в ЛъкиКидс, е уважението: проявено между всички лагерници, от страна на децата към преподавателите и от преподавателите към децата, както и към всички останали.

Програмата за преподаване на английски език за деца дава добри резултати, защото се основава на една основна максима: Обучение чрез грижа и любов към децата.