Правилата на детски лагер ЛъкиКидс

TedEd платформа за деца
2020-08-26

„Когато смисълът на правилата се обяснява на децата, те разбират защо е необходимо да ги спазват.“(Ст. Стоянова)

 

ЛъкиКидс има изработен Правилник, който е общодостъпен на сайта на лагера и може да бъде прочетен по всяко време.

Всички участници спазват този Правилник. В тази статия ще разгледаме правилата за трите групи участници в лагера: деца, учители и родители.

 

Защо съществуват правила за децата – участници в ЛъкиКидс

Всяка една организация следва свой вътрешен ред и съществуващи правила с цел лесно общуване, добра организираност на ежедневието и осигурена безопасност. Децата обичат рутина, която следва една и съща структура. Те се чувстват добре, когато знаят, че техните интереси и лична безопасност са защитени.

 

Защо съществуват правила за учителите в ЛъкиКидс

Професионалната отговорност на учителите е огромна. Те са изправени пред ежедневни предизвикателства, които могат да разрешат само с помощта на добре структурирани и обосновани правила, които да ги подпомогнат в конфликтни и предизвикателни ситуации.

Защо включваме и родителите в следването на правила в ЛъкиКидс

Родителите са изключително важна част от възпитанието на децата. Без тяхното активно участие, децата не биха могли да растат дисциплинирани, активни и емоционално подготвени личности. За нас тяхното участие във възпитателния процес е задължително, те са хората, които сътрудничат с нас и са част от екипа ни.

 

Правила за децата в ЛъкиКидс

Необходимост е най-малките участници в лагера да се съобразяват с някои правила като да:

 • се отнасят с уважение към всички участници в лагера;
 • демонстрират взаимопомощ и доброжелателно отношение помежду си и към всички възрастни;
 • проявяват откритост и честност;
 • спазват всички правила за безопасност като например – качване в микробуса, поставяне на предпазен колан и т.н.;
 • спазват отлична лична хигиена;
 • поддържат стаята си в много добро състояние, подреждат вещите си;
 • почистват работното си място в класната стая след приключиване на образователния блок;
 • опазват материалната база на хотела и всички помещения/пособия/електронни устройства, които използват по време на лагера;
 • по време на колективните изяви и дейности, децата спазват инструкциите за културно и безопасно поведение по време на движението с микробус – не ядат и пият в буса, ползват задължително колани и съобщават, ако не се чувстват добре;
 • спазват правилата за добро поведение на обществени места – движат се спокойно, говорят с тих глас и оказват помощ при необходимост;
 • не внасят забранени вещества в лагера като алкохол, цигари, скъпи и забранени електронни устройства;
 • спазват дневния режим без отклонения;
 • за всяко забавяне или отклонение от него искат разрешение от ръководителя (учителя, аниматора), който е отговорен за тях в момента;
 • напускат хотелската стая само с разрешение и винаги уведомяват ръководителите къде се намират;
 • поддържат принадлежностите, гардероба си и стаята си в спретнат вид, придават естетически вид на помещението, в което спят;
 • обличат изискваната екипировка и предпазни средства за участие в специализираните дейности като конна езда, плуване, планинско колоезедене, пейнтбол, ски занимания и други;
 • съобщават за наблюдавани нередности;
 • общуват на английски език с всички участници в лагера, включително в свободното си време и свободните дейности.

 

Правила за учители в ЛъкиКидс

В ЛъкиКидс, ние като професионалисти, също се подчиняваме на правилата в лагера.Те са почти същите като тези за децата, като разбира се включват повече професионални отговорности.

Учителите/аниматорите трябва да:

 • организират и провеждат образователния процес;
 • следят за прилагането и следването правилата на лагера от всички участници;
 • се грижат за здравето и безопасността на лагерниците – това е техен първи приоритет;
 • се грижат да опознаят и развиват потребностите и творческите способности на лагерниците;
 • се отнасят с разбиране, търпение, насърчение и любов към всеки един от лагерниците;
 • помагат за разрешаване на конфликти като на първо място не допускат тяхното случване;
 • възпитават децата в духа на „златните добродетели“ като толерантност, честност, откритост, взаимопомощ, уважение и други;
 • разговарят с лагерниците и помежду си само на английски език, както по време на обучителния процес, така и по време на заниманията по интереси и ежедневните рутинни дейности;
 • следят за използването на английски език от децата по време на всички моменти и дейности;
 • явяват се на работа в подходящ професионален вид и подходящо за дейностите облекло (униформа);
 • спазват Закона за здравето относно тютюнопушеното и Закона за движение по пътищата;
 • спазват Конвенцията за защита правата на детето и Конвенцията за защита правата на човека;
 • нямат право да нарушават правата на лагерника и да накърняват личното му достойнство;
 • нямат право да прилагат форми на физическо и психическо насилиие върху децата;
 • нямат право да отстраняват дете от занятие без знанието на ръководителя на лагера;
 • нямат право да ползват мобилен телефон по време на работата си с деца, освен в случаите, когато това е наложително и засяга здравето и безопасността на лагерниците;
 • нямат право да оставят поверените им деца без надзор.

 

Родителите и правилата на ЛъкиКидс

Нашите родители имат специална роля в лагера. Те осигуряват подкрепа и сигурност на децата, като в същото време сътрудничат с нас при възникнали ситуации и проблеми.

Правилата, които се отнасят за тях като родители са:

 • имат право до получават информация за децата си по време на протичащия лагер;
 • могат да общуват 24/7 с ръководството на лагера по въпроси, касаещи децата им;
 • споделят положителни или негативни впечатления, коментари, правят предложения;
 • имат право да взимат участие в дейностите на лагера;
 • осигуряват необходимите документи за записването на детето в лагера;
 • запознават се с Правилника на лагера, който са длъжни да спазват;
 • попълват вярно и пълно изискваната за лагеруващото дете информация;
 • при извънредна ситуация,вземат своето дете след като уведомяват ръководството;
 • възстановяват щетите от повредена или унищожена хотелска собственост по вина на лагерника;
 • придружаващите родители, които пребивават в хотела, носят пълна отговорност за живота и здравето на лагерника, по време на неговото отсъствие;
 • придружаващите родители могат да вземат участие в допълнителните занимания и да придружават децата по време на заниманията на открито, спортните занимания или тематичните вечерни забави.

Важен момент за нас е запознаването на лагерниците с Правилника на лагера, като това се случва още в първите моменти при пристигането им в хотела.

По време на лагера, ние изучаваме и практикуваме ежедневно добродетели, което спомага за изграждането на доверие, уважение и открито общуване между лагерници, учители и аниматори.