Как ЛъкиКидс помага за развитието на социалните умения на децата

Снимка 22 от ЛъкиКидс лято 2018
2019-07-08

Техники, психология, активности, спорт

Социалното развитие на децата е много важно и всеки родител е необходимо да му  обръща сериозно внимание. То e от съществено значение при тяхното израстване, дори можем да кажем, че тяхното благополучие зависи много повече от тези умения, отколкото от академичните знания.

По принцип не е добра идея да се оправдава детето с неговата срамежливост или инертност, напротив, необходимо са ефективни стратегии, с които то да ги преодолее. Също така, детето е необходимо да проявява социални умения в обществото. Прекрасно би било детето да е научено да бъде заинтересовано, за да попива лесно знания и полезни умения от света наоколо и от своето обкръжение.  Лесно е да се каже, но изпълнението изисква умения, търпение и време.

Развитието на социалните умения започва от дома. Това е един важен за родителите момент – подготовката на детето за реалния живот навън. Ето защо предлагаме един кратък списък на необходимите за живота първоначални социални умения, които участват в израстването и адаптацията на децата:

Адаптивност

Адаптивност в детския лагер

Спазване на правилата

Спазване на правилата

Точност и организираност

Точност и организираност

Самостоятелност и независимост

Самостоятелност и независимост

Уважение и следване на инструкции

Уважение и следване на инструкции

Преценка и подреждане на приоритети

Преценка и подреждане на приоритети

 

Приемане и осъзнаване на грешките, извинение

Приемане и осъзнаване на грешките

Достойнство и емоционален контрол

Достойнство и емоционален контрол

Приемане на грешките и способност да продължи след това

Приемане на грешките

ТЕХНИКИ И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ

Опорните точки на възпитанието на социални умения, според Карл Роджърс, бащата на хуманистичната психология в САЩ, са: осъзнаването, емпатията, безусловното положително възприемане. Роджърс говори за безусловно положително възприемане на другия, т. е. за една безусловна вяра в способността на човешкото същество да решава само проблемите си и да се развива към едно по-добро съществуване.

А. Техника на общуване и разбиране

Истинските отношения и разбирането имат за цел да помогнат на детето:

• Да влезе в контакт със самото себе си, да изясни собствната си мотивация, вътрешни

проблеми, поведение;

• Да стане по-уверено в себе си;

• Да бъде по-малко склонно да отхвърля някои елементи от самото себе си;

• Да стане по-зряло, по-общително, способно да се развива в начина си на поведение.

Тази техника се използва непрекъснато от педагозите в ЛъкиКидс.

Б. Техника на създаване и упражняване на психологически емоцианален контрол помага на детето:

 • да се освободи от погледа на другите; да не  търси непрекъснато тяхното одобрение;
 • да бъде в контакт със самото себе си: да бъде в контакт със своя вътрешен свят, да осъзнава всички страни от себе си, включително и не толкова приятните (страх, неустойчивост);
 • да контролира изблика на емоции и да успява да ги канализира в градивни дейности, а не в разрушителни;
 • да проявява емпатия;
 • да бъде гъвкаво;
 • да бъде умерено в отдаването си;
 • да бъде взискателно към емоционалната хигиена на останалите и собствената;
 • да бъде искрено;
 • да бъде за пример, „жив“ и „човешки“;
 • да уважава;
 • да дава достатъчно време на хора и процеси;
 • да бъде толерантно;
 • да бъде подпомагащо;
 • да съчувства и да умее да се поставя на мястото на другия.

Социални умения, върху които ние в ЛъкиКидс работим ежедневно:

Снимка 57 от ЛъкиКидс лято 2018

Самостоятелност – или как децата да се научат да спазват социалните норми. 

Доказването на самостоятелност изисква всъщност, да се държи сметка за известни норми, приети в обществото, в което живеем, тъй като тя предполага не само да можеш да се справяш „сам”, без помощта на други, а също така и да се съобразяваш с другите. 

Самостоятелността включва поемане на отговорност, като се започне с грижата за самия себе си (лична хигиена и поддържане на облеклото в добър вид) и се продължи с уважение към другите (точност при срещите, например). Всяка една страна от умението самостоятелност, ще бъде неизменна част от живота на детето по-късно, а имено:

 • Да изпълнява задача или дейности в определен срок
 • Да си самостоятелен предполага също, в нашия лагер, всеки да работи, спазвайки правила, например предвидени срокове. На личностно равнище, сроковете, които си определяме, за да постигнем целите си ни позволяват да преосмислим и преценим нашия напредък.
 • Да организира придвижването си в заобикалящата го среда
 • Да си самостоятелен предполага също да умееш да организираш пътуванията си, съобразно транспортните средства, с които разполагаш, без да се налага да разчиташ на други хора за ориентиране по карта или за избиране на маршрут, подходящ за дадена ситуация.

Да се ориентира в личната си история

Самостоятелност, това означава също да познаваш миналото си, за да можеш да се впишеш в настоящето и да работиш за бъдещето си. Това означава да си наясно с роднинските си връзки, да се приобщиш към семейната памет и култура (родители, баба и дядо, прадеди), които, изведени наяве, ни карат да опознаем себе си, отреждат ни определено място и идентичност не само в семейството, но и в обществото, в което живеем.

Да аргументира избора си с ясни мотиви

Да си самостоятелен, това значи също да можеш ясно да обясниш на събеседника си различните мотиви, които си имал предвид при вземане на решение, преценил последствията, произтичащи от него и си готов да ги приемеш.

Да използва стратегии, адаптирани към собствените му нужди

Освен всичко друго, да си самостоятелен, това означава да съумяваш да задоволиш своите човешки потребности: най-напред тези, които са нужни, за да живееш, но също така и социалните, за да се реализираш в личен план.

Себеутвърждаване или как децата да покажат себеувереност и себеуважение

Себеутвърждаването не може да се развие без себеуважение, тоест без увереността, че си способен да посрещаш предизвикателствата, каквото и да ти се случи, и да знаеш, че си достоен да живееш щастливо (Бранден).

 • Себеутвърждаването предполага да можеш да се изразяваш свободно, тоест да вземаш думата спонтанно, за да изразиш мнението си пред членовете на дадена група, да задаваш въпроси, да се осмелиш да изразиш мнението си, да говориш за себе си и да не се разколебаваш от вербални или невербални послания, отправени от другите.
 • Себеутвърждаването, това означава също да умееш да се представиш в добра светлина, като използваш думи и поведение, съобразени със социалните  условия, в които се намираш.
 • Себеутвърждаването означава също да бъдеш заинтересуван от това, което се случва в обкръжението ти и да покажеш критично отношение към хората и ситуациите, които срещаш, като по този начин вземаш участие и намираш мястото си в обществото, в което живееш.
 • Да утвърдиш себе си означава да си способен да надминеш себе си, да вземеш дейно участие в рискови ситуации като черпиш от своята енергия; това означава също да поемаш инициатива и отговорност в неизвестна и несигурна обстановка, да не се отчайваш въпреки препятствията, които срещаш.
 • Себеутвърждаването, това е да посрещнеш бъдещето си, като осъществиш проект: да си определиш цел, да имаш краткосрочни и дългосрочни задачи и да използваш силните си страни, за да ги осъществиш.

Снимка 63 от ЛъкиКидс лято 2018

Общуване или как децата да комуникират успешно

Общуването играе основна роля в процеса на социалното и професионално приобщаване, тъй като, за да се приобщят както в социален, така и в обществен план, децата/младите хора трябва да умеят да общуват с различните си събеседници.

Това води до създаването на следните умения, над които ние в летен езиков лагер ЛъкиКидс работим. Детето:

 • Да разбере съобщението (вербално или невербално), което му се отправя и да изпраща самото то разбираеми съобщения, съответстващи на определен контекст.
 • Да умее да изслушва другите и себе си, т. е. да чува гледната точка на другия и да я взема под внимание дори, ако тя се различава от собствената гледна точка, без разбира се да се абстрахира от собствените си идеи.
 • Да се научи да обогатява собствените си представи, приемайки тези на другите и да започне по-добре да опознава себе си, разбирайки какво го различава от различните му партньори. Да общува означава да се научи на толерантност, да разговаря с другите дори и когато не е съгласно с тях.
 • Да приема да работи в група и да има в нея важна и положителна роля.

Лагерния живот е живот в група, денонощно. Ето защо нашите правилата за този начин на живот, играят важна роля в ежедневието на групата.

Правила за живот и работа в групата, които всеки се ангажира да спазва, и които са определящи за лагерния живот включват:

 • Отговорност: Аз съм отговорен за това, което ми се случва или не в групата. 
 • (Ситуации – емоции – разсъждения).
 • Действие – реакция: Осмелявам се да заемам позиция според мнението си.
 • Поставям си цели: нещо, което искам за себе си.
 • Трансформиране на негативни критики в съвети: Имам право да не бъда удовлетворен и да го кажа, за да се вземе мнението ми под внимание. Моята критика е необходимо да бъде последвана от съвет за подобряване.
 • Уважение към този, който говори в момента: Не прекъсвам говорещите, не взимам изцяло думата.

Снимка 37 от ЛъкиКидс лято 2018

АКТИВНОСТИ И СПОРТ

Важно за нас е обучението на децата чрез опит и преживяване. Ние потвърждаваме, че детето се изгражда чрез преживения опит и че то извлича от него полза, ако обмисли това, което той му носи в познавателен, емоционален и рационален план. Спортовете и общите дейности са изключително полезни в такъв план.

Става въпрос най-напред те да бъдат поставени в ситуация да „вършат нещо”, т. е да им се предложат ситуации, в които те ще бъдат мобилизирани. 

Тръгвайки от ясно определени цели на тях ще им бъдат предложени:

 • упражнения, обсъждания по точно определени теми;
 • ролеви игри, симулации;
 • проблеми за разрешаване;
 • различни дейности;
 • достигане до краен продукт;
 • културни, артистични, спортни дейности.

Допълнителните дейности, които са групови, спортовете със състезателен или екипен характер подпомагат изграждането на самостоятелни, силни и добре подготвени за реалността личности.