Сугестопедията в детски летен лагер ЛъкиКидс

Снимка 22 от ЛъкиКидс лято 2018
2019-07-15

Описание на приложението на метода в лагера. Практическо приложение

Методология и учебен процес

Методът сугестопедия представлява педагогика с образователен и здравословен ефект. Тя работи на нивото на резервите на личността, което значи, че допринася не само за свръхзапаметяване без натоварване, а също и за обучение максимално близко до естествения начин за учене на индивида, неизолиращ мозъка и неговите функции от останалата част на тялото, от емоционалната страна, от духовната страна на всяка личност. Така методът използва възможностите едновременно на съзнанието, на емоцията и логиката, на интуицията и здравия разсъдък.
Тъй като в летен езиков лагер ЛъкиКидс здравето на участниците в обучението, нашите деца, е от първостепенна важност – ученето е не само без умора, напрежение или тревожност, а води и до психохигиенен ефект. Работата с метода е неизчерпаем извор на творческа енергия и идеи, споделяне и развитие и не съществуват ограничения от какъвто и да било характер за разкриване на паметовите и личности резерви на обучаващите се.

Учебният процес в ЛъкиКидс взаимства от 4-те етапа на сугестопедията: 

  • въведение
  • активен и пасивен концертен сеанс
  • разработка
  • представяне. 

Във всеки етап от обучението се използват основни за сугестопедията принципи, които помагат за бързото и ефективно усвояване и дълготрайно запаметяване на новите знания.

Първият етап на обучението представлява въведението. По артистичен и художествен начин се представя материала, който е заложен за съответния урочен цикъл. Нашите преподаватели създават непринудена ситуация, наподобяваща случка от ежедневието, в която съвсем целенасочено са вплетени граматическите и лексикални структури, както и атмосферата и тематиката на съответния нов урок. Някои от нашите уроци се провеждат сред природата.

Вторият еатп се състои в провеждането на така нарачените концертни сеанси, които спомагат за запаметяване на материала. Те представляват изразително представяне на учебния материал от преподавателя на фона на специално подбрана класическа музика, което в първия сеанс е със специална интонация, с цел да се наблегне на отделните единици от езика, а след това е с нормална скорост, и по-скоро предава основния смисъл на текста. В първата част децата могат да следят текста, докато във втората, просто слушат и се наслаждават на музиката, която звучи.

Третият етап представлява разработка на представения вече материал под формата на весело изчитане –  игри, театър или танц, проект. Чрез приятната непринудена обстановка и спонтанната изява на участниците в комуникацията се премахват езиковите бариери, стимулира се творчеството и се повишава емоционалния тонус на децата. В същото време се активира голяма част от поднесения вече на пасивно ниво материал.

Четвъртият етап, или представянето на разработения проект на децата, е едновременно затвърждаващ знанията и даващ повод за индивидуална изява. На този етап се стимулират допълнително и се развиват уменията за говорене, а също се подава добра обратна връзка на преподавателя за добре свършената му работа. Това е и моментът, в който всеки участник може да оцени за себе си своите постижения, което действа положително за мотивацията. 

Снимка 14 от ЛъкиКидс лято 2018

Закони на сугестопедията, които прилагаме в ЛъкиКидс

Сугестопедията се основава на описаните от проф. д-р Георги Лозанов в последната му монография от 2009 г. седем основни принципа, или закони, които се прилагат едновременно във всеки един от етапите на езиковото обучение:

ЛЮБОВ

Без любов към човешкото същество, към процеса на преподаване и неговия предмет, към общуването между хората, не биха могли да се постигнат завишени и дълготрайни резултати, вземайки предвид запазването на психическото здраве на обучаващите се. 

Според проф. Лозанов, когато любовта присъства, ученето се превръща в извор на радост и вдъхновение за учещия и тогава творческата интелектуална дейност и глобализираният учебен процес се отличават с висока ефективност и липса на умора. Чрез система от артистични и дидактични игри, смях, както и чрез цялостната организация на учебния процес, нашите педагози постигат радостна обстановка, която е съпроводена с концентрирано спокойствие и доверие. Така общуването е по-лесно и приятно и води до високи резултати.

СВОБОДА

Обучаващият се има възможност да избере своя собствен път към формиране на своите знания и умения, към разкриване на своите резерви – повече по логичен или емоционален начин, предимно чрез активно или пасивно внимание, вербални и невербални стимули. Именно множеството стимули, които препадавателите, прилагащи сугестопедия предлагат (suggest – предлагам), е съобразяване със свободната воля на ученика, като свободата не се налага, а се проявява спонтанно.

УБЕДЕНОСТТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, ЧЕ НЕЩО НЕОБИКНОВЕНО СЕ СЛУЧВА

Убедеността, че нещо необикновено се случва по време на учебния процес води до състояние на вдъхновение у преподавателя и се предава съвсем естествено на учениците. Когато неговата вяра и очаквания са за разкриване на паметови и творчески резерви у учениците, това рефлектира и върху техните собствени очаквания да възприемат на нивото на резервите, т.е. с много по-голяма ефективност. 

Тази убеденост на нашите преподаватели, всеки един от тях е професионалист, не може да бъде изиграна и нейната автентичност лесно се долавя периферно, чрез гласа, жестовете и цялото невербално поведение. Ето как слабите сигнали, излъчвани от преподавателя, в единство с дидактичните и артистични средства на сугестопедията, могат да доведат до разкриване на по-дълбокия потенциал за учене на личноста.

МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧЕН УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ

Когато става дума за сугестопедия, материалът, с който се работи, винаги е многократно завишен спрямо общоприетите разбирания за това какъв обем от знания може да се възприеме към даден момент. И това е разбираемо, тъй като многообразието и множеството от стимули са задължително условие за свободата на възприятие – на активно и на пасивно ниво, както и за достигане на по-високи нива на възприятие като цяло. В момента  започва процес на естествено учене на резервно ниво. 

Глобалните теми, в които е структуриран подбрания материал, дават възможност да се види и общата картина, да се проследят и усвоят много бързо същностните характеристики на дадено езиково явление, което води до повишена мотивация и, в последствие, липса на умора. В ЛъкиКидс, темата която се разглежда може да бъде озаглавена: „Извънземни цивилизации и култури“, но тя включва материал от почти всички сфери – език, наука, математика, изобразително изкуство, информационни технологии и други.

ПРИНЦИПЪТ: ЦЯЛО – ЧАСТ, ЧАСТ – ЦЯЛО; ЧАСТТА ЧРЕЗ ЦЯЛОТО

Изучаването на дадена дисциплина или предмет е винаги част от по-широк контекст, в който ние виждаме мястото на тази дисциплина или предмет, защото мозъкът ни възприема заобикалящия ни свят в неговата цялост. При нас елементите на чужд език се изучават винаги в контекста на цялото, в смислова взаимовръзка помежду си, а не като изолирани граматически или лексикални единици. Всяко нещо е част от по-голямо цяло – буквата е част от думата, думата – част от изречението, изречението – част от текста и всички заедно съставят смисъла, който човешкото същество възприема комплексно. 

ЗЛАТНАТА ПРОПОРЦИЯ

Златна пропорция, Златно сечение, Това е не само математическо понятие, но е символ за красота, хармония и съвършенство в изкуството, науката и природата. В сугестопедията Златната пропорция се използва при определяне на времетраенето и съотношението на отделните компоненти в учебната среда и учебния процес, което допълнително подпомага разкриването на резервите на учащите се и им помага да учат без умора.

Нашите ученици се обучават сутрин, най-активното време за мозъка, в учебни блокове от по 80 минути, които са два пъти повече от един обикновен учебен час. Учебните блокове са два, с почивка от 20 минути между тях. Програмата и обучението се представят по сугестопедичен път, така че децата не усещат „как времето минава“. Нито едно от тях не е споделило, че изпитва скука или че не желае да посещава обучителните дейности. 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА КЛАСИЧЕСКОТО ИЗКУСТВО И ЕСТЕТИКАТА

Класическото изкуство и естетиката са неизменна част от едно сугестопедично обучение. Те са особено ефективни медиатори на позитивната сугестия, създаващи приятна атмосфера и условия за повишена възприемчивост и комуникативна активност в състояние на релакс. 

Сугестопедията се превръща в един особен вид педагогическо изкуство, което помага да се премахнат бариерите, свързани със страх от ученето, или страх от говорене и общуване на чужд език. Класическото изкуство се въвежда чрез специално подбрани произведения на класическата музика, песни, театър, литературни произведения, репродукции на шедьоври на изобразителното изкуство и т.н.

В ЛъкиКидс използваме музикален фон – класическа музика в много от ситуациите. Използваме известни произведения на изкуството, репродукции и шедьоври на изкуството.

Снимка 29 от ЛъкиКидс лято 2018

ПСИХОЛОГИЧЕН РЕЗЕРВЕН КОМПЛЕКС

Едно от най-отличителните предимства на сугестопедичното обучение е това, че води до разкриване на цялостен, богат и разностранен комплекс от резерви у обучаемите. Сред тези резерви се отличават:

  • Паметови резерви – усвояването на материала по време на обучението в ЛъкиКидс се случва чрез стимулиране на постоянен обмен на информация между дясното и лявото полукълбо на мозъка, чрез създаването на връзки между съзнанието и подсъзнанието, чрез активиране на възможно най-много видове памет (визуална, слухова, двигателна, тактилна и други), което води до съхраняване на поднесената информация в дълготрайната памет, както и до бързото й спонтанно активиране при комуникация;
  • Когнитивни и интелектуални резерви – Нашите ученици се обучават в условията на пълна подкрепа от преподавателя, приемане на допускането на грешки без осъждане, уменията на учителя да открие и стимулира индивидуалния начин на учене на всеки обучаем, както и липсата на умора по време на учебния процес, което води до ускорено подобряване на уменията за наблюдателност, аналитичност, асоциативност, логично мислене и като цяло, подобряване ефективността на работата на мозъка;
  • Творчески резерви – използването на изразните средства на различните изкуства (музика, театър, изобразително изкуство и други) по време на нашето обучение под формата на игри води до спонтанно желание за творчество у обучаемите и развиване на креативните им заложби, индивидуално или в групова работа, което им позволява в дългосрочен план да проявяват тези заложби без притеснение във всички сфери на живота си. Този процес до голяма степен е повлиян от жизнеутвърждаващата естетика на класическото изкуство, чрез което се въвежда материала под формата на картини, поезия, проза и музика;
  • Социо-комуникативни резерви – психологическата атмосфера и тонът на ненасилствена комуникация, която учителят задава неусетно като етична норма, базирана на вежливост, изслушване, търпение, взаимопомощ, взаимно уважение, и приемане на особеностите на всяка една личност водят до постепенно намаляване на психологическите бариери, до по-задълбочено опознаване между участниците в обучението, до подобряване на уменията им за самооценка, екипна работа и най-вече ефективна чуждоезикова комуникация.
  • Учене без умора – особеностите на сугестопедичното обучение в ЛъкиКидс водят до цялостно подобряване на психичното здраве и цялостното състояние на обучаемите деца, до повишаване на жизнения им тонус и работоспособност.