Осем основни добродетели, на които учим децата в международен лагер ЛъкиКидс

2021-11-18

Добродетелта означава морално превъзходство в действията и поведението на човек. Първият откривател на понятието “добродетел” е Аристотел

В своята Никомахова етика, той обяснява, че добродетелта е средното положение между два лоши начина на постъпване – важното е да се намери правилния баланс между тях, да няма нищо прекалено. 

Различните религии включват добродетели. Християнството определя добродетелите – вяра, надежда, любов, състрадание и милосърдие, като основни. Хиндуизмът включва – алтриузъм, умереност, честност, въздържаност, чистота, пазене на Земята, мир, ненасилие, почит, уважение към учителите. 

Будизмът разглежда сложна система от добродетели, които засягат три основни области: мъдрост, етично поведение и концентрация. Пътят на добродетелите във всички религии води до просветление и личностно развитие.

В международен лагер ЛъкиКидс, ние, професионалистите, искаме да приложим много от универсалните добродетели в обучението и възпитанието на нашите деца. 

Това правим, защото считаме, че моралното възпитание е неразделна част от образованието. За нас академичният процес е само едната страна на медала. Другата, много по-деликатна, изискваща време и полагане на усилия, страна е изграждането и затвърждаването на ценностна система, която да работи в ежедневието на всяко едно дете. 

ОСЕМ от основните добродетели са :

 • търпение
 • толерантност
 • взаимопомощ
 • доброта
 • смелост
 • щедрост
 • честност
 • постоянство

Как се случва възпитанието в добродетели?

Разбира се добродетелите са много повече. Те често са преплетени една в друга по сложен начин. Детето всеки ден, слуша поучителни истории, всяка съдържаща своя морал и разказващи за определена добродетел. 

След прочита обсъждаме заедно историята и нейната поука, разграничаваме етични понятия като добро и лошо. Намираме заедно алтернативни решения на морални проблеми. 

Накрая децата получават инструкции или обясняват сами как могат да практикуват тази добродетел по време на своя ден. 

На следващия ден всяко дете, което е успяло и демонстрирало подходящи постъпки, получава стикер на своята стикер-карта за “добри изяви”. Учителите и аниматорите постоянно навигират лагерниците и им подсказват правилната посока на вземане на решения и  действие. 

Какво означава всяка от тези осем добродетели

ТЪРПЕНИЕ

Тази добродетел ни помага да бъдем търпеливи в трудни моменти, за да преодоляваме сложни и предизвикателни препятствия и обстоятелства в нашия живот. 

В ЛъкиКидс ние съветваме нашите възпитаници да не се отказват, да бъдат търпеливи, за да постигнат желаната цел и резултат.

Търпението може да бъде постигнато с действия като: 

 • изчакване на ред.
 • съобразяване с възрастта на останалите участници.
 • завършване на един проект или задача, дори тя да е сложна, без да се губи мотивация и желание за работа.

Понякога може да означава да изчакаме друго дете, група деца да приключат своята дейност или изява.

ТОЛЕРАНТНОСТ

Тя включва в себе си еднакво отношение и разбиране на различните от нас, тези от друго поколение, друга раса, с други вярвания и религии. Една от най-висшите основни добродетели, която изисква време за практикуване и затвърждаване.

Толерантността може да бъде постигната с ежедневни малки действия като :

 • изслушване на другите. 
 • внимание към по-малките, различните, възрастните.
 • насърчаване на действията на останалите.
 • приканване на различните да се включат в общата интересна дейност, като се осигури място за тях в отбора или групата. Те да се почувстват приветствани и обгрижени. 

Тази добродетел включва и овладяване на определен терминологичен речник, който изключва думи на омраза, принизяващи и унижаващи личността на детето/възрастния.

ВЗАИМОПОМОЩ

Добродетел, която изисква определен начин на мислене, – алтруистична нагласа или усещането дали другите са добре, дали се чувстват в безопасност.

Много често хората около нас, които всъщност са добри по природа, са забързани и улисани в собствените си задачи, и често забравят да се вгледат истински в останалите. 

На всеки се е случвало едно малко действие, като подаване на ръка или просто потупване по рамото, прегръдка, жест на одобрение или просто усмивка, да ни издигне до небето и да ни изпълни с радостно чувство.

В ЛъкиКидс взаимопомощтта е естествена и задължителна като дишането. Нашата програма е изцяло изградена върху тези добродетели, но особено взаимопомощта е от огромно значение. Не случайно тя е считана за едно от най-необходимите умения за младите хора от 21 век – работата в екип.

Може да бъде практикувана чрез следните действия: 

 • присъединяване към задачата на други деца/дете, които имат нужда от подкрепа и помощ, за да бъде завършена.
 • поставяне на нуждата на другия да извърши нещо преди нашите собствени потребности.
 • предлагане на помощ, без да ни е искана, след като сме наблюдавали, че някой изпитва затруднения. 

ДОБРОТА

Това е добродетел, която носим в сърцето си. Тя също така може да бъде възпитана и оформена. Децата са като нешлифовани диаманти. Нашият опит и предаването на знанията ни за добродетелите, шлифоват тези диаманти, за да ги покажат в целия им блясък. 

Тя може да бъде практикувана чрез почти всяко действие на внимание, одобрение, уважение, любов и грижа. 

Да проверят как се чувства другия, да поздравят и пожелаят прекрасен ден, да се притичат на помощ, когато едно дете падне или се удари, да изразят съчувствие или просто да повървят и застанат до този, който има необходимост и се чувства самотен. Това са едни от милионите малки жестове на доброта.

СМЕЛОСТ

Много хора считат, че смелостта е присъща на силния пол и че няма нужда тя да бъде възпитавана или детето да се обучава в нея. 

Учудващо за мен е колко родители още на детската площадка, спират децата да бъдат смели и самостоятелни. Тяхните възгласи на уплаха, че детето ще се нарани, както и упреците, когато нещо подобно му се случи, са поведение, което автоматично блокира смелостта. 

Ние силно препоръчваме детето да бъде насърчавано да изследва непознатия свят, разбира се като се полага грижа за неговата безопасност.

Нека детето да опитва, дори да изпитва дискомфорт – така то става по-смело, по-силно, по-самостоятелно. В ЛъкиКидс ние насърчаваме смелостта, разбира се в рамките на разумното и с оглед на безопасността на всяко едно дете.

ЩЕДРОСТ

Тази добродетел много често се проявява още в ранните години на децата. Тя може да бъде вродена и детето да е щедро “по рождение”. Може да се култивира и по-късно, но изисква усилия и практика.

Щедростта се практикува с действия като: 

 • споделяне на това, което има детето с останалите, дори да не са приятели.
 • подаряване, даване на излишното или просто споделяне на това, което имаме. 

Щедростта може да се отнася както към материални неща, така и към нематериалното. Споделянето на нашето време е един от най-щедрите жестове.

ЧЕСТНОСТ

Добродетел, която изисква друга добродетел, а именно – смелост. Всеки би трябвало да е открит и да може да споделя своите мисли и чувства. За някои обаче това е трудна задача.

Ние учим нашите възпитаници да бъдат открити, да разказват за своите притеснения и да споделят идеите си по различни теми, да казват истината в очите, дори да не е най-приятната. 

Разговаряме и за вредата от лъжата, която е само временно бягство, но не води до разрешаване на ситуации или проблеми, напротив – донася нови такива.Така практикуваме откритостта, която наричаме честност. 

ПОСТОЯНСТВО

Много често забравяна, но изключително важна добродетел. Без нея, няма как да ни се получат останалите добродетели.

Постоянството може да бъде практикувано чрез разнообразни дейности, които изискват търпение или са предизвикателство. Постоянството засилва волята, търпението, себеконтрола и помага на децата да успяват с останалите добродетели.

УВАЖЕНИЕ

Как да го практикуваме

Не случайно поставихме уважението отделно от останалите осем добродетели. То може да се изрази чрез всички останали добродетели.

Малките действия и детайли, които децата могат да направят са: 

 • поздравяване в началото, в края на деня на връстници, по-възрастни хора, случайни хора срещани в хотела, в планината, на обществени места. 
 • отваряне на врати и правене на път на други хора. 
 • говорене учтиво и с приглушен клас, като се използват добрите думи. 
 • носене на по-тежък предмет/багаж в знак на уважение към другия човек. 
 • речник, който е етично коректен към останалите.
 • равно третиране и еднакво отношение към всички, независимо от пол, възраст, националност, расова принадлежност. 

Уважението съдържа специфичната добродетел почит. То включва разбиране, толерантност, търпение и състрадание. 

Съпреживяването на емоциите и предизвикателствата на другия срещу нас е част от емоционалното възпитание, което ние осигуряваме в международен лагер ЛъкиКидс.

Семейството и ценностната система на децата 

Всяко дете влиза в ЛъкиКидс със собствена ценностна система, която е формирана чрез и в семейството. 

Родителите оставят незабравими следи в съзнанието на своите деца, които попиват от тях много повече от думи, речник, действия. Те имитират и всъщност започват да прилагат и да мерят със същите морални стойности и ценности, както своите родители.

Никой не може да отрече ролята на семейството, като първия учител по морал на всяко дете. Важно е тази система да съществува, дори само базова, за да можем ние да надграждаме върху нея.

Това, което силно препоръчваме на нашите, а и на всички родители е следното: 

 • ежедневно намирайте време за вашите деца. 
 • за разговори за доброто и лошото. 
 • за споделяне на добри постъпки и похвали. 
 • за награждаване на усилията за доброта, щедрост, търпение, смелост, честност, уважение. 

Правете малък празник, всеки път, когато детето ви се проявява като отговорен гражданин на света, който с добрата, щедростта и усмивката си побеждава всеки ден! 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *