Как се справяме с дисциплината на децата в летния лагер на Лъки Кидс?

Problemă comportament și agresivitate la copii
2021-02-03

В международен лагер ЛъкиКидс не се справяме с децата – грижим се за тях, помагаме им, насърчаваме ги и ги стимулираме. В международен лагер ЛъкиКидс не харесваме думата дисциплина в смисъла на налагане на правила с цел контрол.

Ние имаме основни правила, които държим да се спазват от всички деца, но те са създадени с цел да дадат спокойствие и приятно съжителство, както и сигурност на всички участници. Вероятно ще прозвучи противоречиво и за това ще обясним в детайли.

Хигиена на общуването – Обмен на информация и симбиоза между трите страни – родители-лагерен екип-деца

Много важен фактор за добруването на всички в лагера е активното общуване между родителите, екипа на лагера и децата. Има случаи, когато дори и да не са на територията на хотела, родителите биват включени активно в процеса на адаптация и грижа за децата. Какво налага този подход?

Когато децата отиват на лагер, на тях им се налага да съжителстват с напълно непознати личности – деца и служители за конкретен период от време.

Всяко дете идва от различен социум с определени правила. Разбирането му за добри отношения, кое е правилно и кое не се отличава от това на всеки друг лагерник. За това как детето ще се държи на лагера, важна роля играят семейните ценности и правила, които следва собственото му семейство.

Понякога се случва някои правила да се струват прекалено строги на децата или пък безсмислени. За екипа на лагера е изключително важно да комуникира с родителя в такива ситуации и заедно с него да обясни необходимостта от това правило на детето. За това родителите имат възможност да общуват с екипа на лагера по всяко време на денонощието, докато детето им е на лагер (а понякога и след това). 

Правилник на лагера

Всяко дете и родител се запознават с основните правила в лагера предварително. Правилникът е публично достъпен на сайта на лагера. Ако някой родител или дете не е съгласен с правилата, той има правото да избере друго място за ваканция. Има правила, които могат да бъдат променяни поради специфични ситуации и такива, които не могат.

Пример на фиксирано правило е: децата нямат право да ползват телефони по време на престоя в лагера, освен в точно установеното за тази дейност времевсеки ден от 20:30 до 22:00 ч.

Пример за правило, което може да се промени е: децата са длъжни да вземат участие във всички дейности от програмата на лагера. Ако здравословното състояние не го позволява, ако детето има специфични нужди, тогава можем да адаптираме правилото към неговите възможности с цел то да бъде включено в максимален брой дейности без да бъде застрашено здравословното му състояние.

Въпреки, че е задължително участието във всички дейности, често това правило се използва и като санкция, защото децата много искат да участват в дейностите съвсем доброволно. Но ако тяхното поведение е било грубо и неприемливо или те са извършили действие, с което са наранили друго дете, то тогава могат да бъдат еднократно лишени от участие в дейност на лагера. 

Правилата в лагера важат за всички – деца, учители, аниматори и родители. Няма изключения!

При пристигането си в лагера ние провеждаме задължителен инструктаж, който включва именно определянето на основните правила в лагера. Предварително родителите запознават децата с правилника, но целта на тази среща – инструктаж е да покаже на децата смисъла от всички посочени правила. В същия правилник, освен задължения, са посочени и права, защото всеки член на обществото на ЛъкиКидс има такива.

Инструктажът е неформален и включва всички участници в лагера. Децата са свободни да задават въпроси за всяко нещо, което не им е ясно. А когато правилата са ясни за всички, всички са съгласни да ги следват безпроблемно.

Често след инструктажа, забелязваме облекчение по лицата на участниците в лагера. Те започват да се чувстват спокойни и сигурно, че са в безопасност – много важен фактор за хубаво и приятно преживяване.

Екипът на лагера, не превъзпитава деца. Екипа на лагера се стреми да бъде пример за поведение и правилно отношение, да спазва общочовешките норми на поведение и да бъде грижовен към всички питомници на лагера. Ние можем да покажем ценности, добродетели и уважение към човешката личност. Това се очаква и от всички деца и родители в лагера по отношение на останалите участници, персонала и всички други звена.

Санкции: всички санкции, които екипа на лагера прилага са описани подробно в правилника. Няма действие, което екипа на лагера да е предприел спрямо дете, без да е уведомил родителя. Понякога дори прилагаме индивидуални санкции спрямо съветите, които родителите ни дават, защото те ни казват какво би било благотворно като действие за тяхното дете.

Често санкцията за неправилно действие е градивна и цели детето да научи нещо, да осъзнае нещо и да промени отношението си по собствен избор. Крайната санкция – изгонване от лагера, се използва в много крайни случаи, тогава, когато детето е застрашило живота и здравето на другите участници в лагера или своята собствена сигурност.

Приучаване към отговорност за собствените действия

Участието в лагера дава възможност на всяко дете да си представи как би живяло самостоятелно и без опеката на родител (условно казано, тъй като опеката е прехвърлена на екипа на лагера). Това е съвсем нов социум за детето (особено ако посещава лагера за първи път).

Често децата не осъзнават, че всяко действие има последствие (не само в лошия смисъл на думата но и в добрия такъв). Закриляни от родител, по-голям брат или сестра, те нямат ясна представа какви са последиците от дадено действие или бездействие.

Например: измисля се шега, да се гоним и заливаме с вода в 22:30 ч. през нощта в стаята (е, това е забавно, но също така всички матраци, чаршафи, възглавници, пердета, техника са мокри). Резултат: невъзможност децата да си легнат в леглата, мокра стая, опасност от авария с електроуред.

Санкцията е:пренасяне на матраци и възглавници, поставяне на сухи чаршафи, попиване на водата лично от децата с помощта на аниматорите и на персонала на хотела. Осъзнавайки, че няма къде да легнат и ще трябва да извършват тези действия, децата не изпитват никакво желание да повтарят подобни забавления в стаята. В този случай единствената проявена строгост от страна на екипа на лагера, ще бъде в категоричността, че децата ще извършват същите последващи действия всеки път, когато решат да се забавляват по този начин в стаята.

„Пито – платено“

Екипът на лагера не е пристрастен и не си създава предразсъдъци за децата заради техни еднократни действия. Всяка санкция се извършва по отношение на конкретната дейност и не се пренася като по-специфично отношение при евентуални бъдещите действия на детето.

Ние не храним лоши чувства към палавите деца. Напротив – понякога ни липсват такива. Екипа на лагера на натяква и не припомня минали неправилни действия.

Винаги се стремим да се концентрираме в позитива и да поощряваме развитието на добродетели у всеки лагерник. И засега, това отношение дава много благотворно влияние върху всички и върху средата на живот като цяло.

Всеки родител е добре дошъл да вземе участие като наблюдател в лагерните дейности (макар и от разстояние). Родителите могат да наблюдават лагерниците, но не и да са преки участници в дейностите им. Всеки родител, който е на територията на хотела по време на лагера, може лично да се увери в позитивното въздействие на подобна политика върху децата – участници.