Какво представляват образователните блокове в летният лагер

Какво представляват образователните блокове в летният лагер
2019-10-09

 

Описание на блоковете, логиката между тях и нивата, какво включват и как развиват езиковите умения на детето. Защо са съчетани така

 

Уроците в лагера са разделени на два блока по 80 минути всеки, с 20 минутна почивка между тях. Необходимостта от такова разделение е наложена от екипната работа по проекти. Всяка смяна на летния лагер има основна тема, а всяко ниво по английски език има основна подтема.

Първият блок от 80 минути от обучението по английски е запълнен с теоретична част, граматика, запознаване с нов материал и граматически упражнения. В нея задължително  се включват атрактивни презентации от страна на учителя. Всички упражнения в интерактивните зали се решават на таблетите. Пълната информация с работата на децата, презентацията и рапорта от учителя, се получава от родителя по електронен път.

В този първи блок, децата се запознават с основни апликация на образователната платформа на Гугъл, които могат да използват при подготовката на презентацията си и самото презентиране в края на периода.

През първия блок на обучителния процес се набляга на натрупването на знания или изваждането на езиковите единици от езиковия запас на пасивния речник /в случай, че лагерниците са  от напредналото ниво/. Нашите преподаватели работят специално върху развитието на говорните умения, като общуват непрекъснато на езика, внасят нови конструкции и изрази по време на проектната работа и в ежедневната комуникация с децата. Това е процес при който се извършва обмен на езикови единици.

Във втория блок децата работят по групи от двама или трима върху презентация по зададената тема за конкретното ниво. Целта на подобно разделяне на децата е да се научат да работят в екипи, което от своя страна подпомага програмата на езиковия лагер, свързана със запознаването с основните добродетели.

Вторият блок е изключително забавен и различен от всички останали блокове. Често децата се прибират с изработени проекти от непотребни, рециклирани, нетрадиционни, природни и/или отпадъчни материали (като всички са безопасни за здравето им).

Вторият блок е време за затвърждаване на наученото и учене чрез праване. Последни изследвания в педогогиката показват, че ученето чрез приложение и правене дава най-дълготрайните резултати. Децата запомнят за цял живот това, което са сътворили с личен опит.

Уроците сред природата и докосването до животни като конете, дават изключително положителен ефект върху психиката на децата, свързват преживяването с позитивни емоции и спомагат за усилване на цялостния ефект на програмата.

Евпропейската рамка за владеене на език

 

Според Евпропейската рамка за владеене на език, нашите лагерници могат да се приобщят към съответното ниво според нивото на своята  езикови умения и те са:

 

Ниво А1 или начинаещи

 

 • Разбиране и слушане: Мога да разбирам познати думи и често употребявани изрази, свързани с мен, моето семейство и конкретно непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и отчетливо.
 • Четене: Мога да разбирам познати имена, думи и съвсем прости изречения, например в елементарни книжки, плакати или каталози.
 • Говорене и участие в разговор: Мога да общувам по прост начин, при условие, че събеседникът е готов да повтори или по-бавно да преформулира казаното и да ми помогне да изразя, това, което се опитвам да кажа. Мога да задавам и отговарям на прости въпроси по познати теми или за това, от което имам непосредствена нужда.
 • Самостоятелно устно изложение: Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея, и хората, които познавам.
 • Писане: Мога да напиша кратък лесен текст върху пощенска картичка ( например от почивка). Мога да попълня личните си данни в малка книжка, в която разработвам проект ( например: името, националността и адреса си /.

 

Ниво А2

 

 • Разбиране и слушане: Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази, свързани с това, което най-пряко ме засяга /основна информация за мен, моето семейство, покупки, близко обкръжение, ежедневни занимания/. Мога да схващам същественото в кратки и ясни обяви и съобщения.
 • Четене: Мога да чета кратки и съвсем прости текстове в изречения. Мога да откривам точно определена и предвидима информация в често срещани текстове, като реклами, проспекти, менюта и разписания. Мога да разбирам кратки и лесни лични писма.
 • Говорене и участие в разговор: Мога да общувам при изпълнението на лесни и обичайни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да участвам с кратки реплики, дори и да не разбирам достатъчно, за да водя като цяло последователен разговор.
 • Самостоятелно устно изложение: Мога да използвам набор от изречения или изрази, за да опиша с прости думи семейството си и други хора, условията си на живот, какво уча, професии.
 • Писане: Мога да пиша кратки и лесни бележки и съобщения. Мога да напиша просто лично писмо, например, за да изразя благодарност на някого.

 

 

Ниво B1

 

 • Разбиране и слушане: Мога да разбирам съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и т.н. Мога да схвана основното от различни радио- и телевизионни предавания за актуални събития или теми, които ме интересуват лично или като част от моите проучвания, когато се говори сравнително бавно и отчетливо.
 • Четене: Мога да разбирам текстове, написани предимно на всекидневен език или отнасящи се до работата ми. Мога да разбирам описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в лични писма.
 • Говорене и участие в разговор: Мога да се справям с повечето ситуации, в които се оказвам в страна, където се говори съответният език. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори по теми, които са ми познати, лично ме интересуват или се отнасят до всекидневието ми /например семейство, свободно време, професии и работа, пътуване, актуални събития/.
 • Самостоятелно устно изложение: Мога да се изразявам по прост начин, за да разкажа преживявания и събития, мечтите, надеждите или целите си. Мога накратко да посоча причини и да дам обяснения за мненията или намеренията си. Мога да разкажа случка, книга или филм и да изразя отношението си.
 • Писане: Мога да напиша лесен свързан текст по теми, които са ми познати или ме интересуват лично. Мога да пиша лични писма , за да опиша преживени случки и впечатления.

 

Ниво B2

 

 • Разбиране и слушане: Мога да разбирам сравнително дълга лекция или слово и дори да следя сложна аргументация, ако темата ми е относително позната. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без много затруднения.
 • Четене: Мога да чета статии и доклади по съвременни теми, в които авторите изразяват особено отношение или гледна точка. Мога да разбирам съвременен художествен текст в проза.
 • Говорене и участие в разговор: Мога да общувам с известна непринуденост и лекота, които ми позволяват нормален контакт с автентичен носител на езика. Мога да участвам активно в разговор по познати теми, да представям и защитавам мненията си.
 • Самостоятелно устно изложение: Мога да се изразявам ясно и подробно по широк кръг от теми, които съответстват на моите интереси. Мога да развия гледната си точка по актуален въпрос и да обясня предимствата и недостатъците на различни възможности.
 • Писане: Мога да пиша ясни и подробни текстове по широк кръг от теми, които съответстват на моите интереси. Мога да напиша есе или да направя презентация, като предавам информация или излагам причини “за” или “против” дадено мнение. Мога да пиша писма, като подчертавам смисъла, който лично придавам на събития и преживени случки.

 

 

Ниво C1

 

 • Разбиране и слушане: Мога да разбирам дълга реч, дори когато не е ясно структурирана и логическите връзки не са ясно назовани. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без много усилия.
 • Четене: Мога да разбирам дълги и сложни нехудожествени и художествени текстове и да преценявам стилистичните им особености. Мога да разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции дори когато не са свързани с моята сфера на дейност.
 • Говорене и участие в разговор: Мога да се изразявам непринудено и свободно без видимо затруднение в подбора на думите. Мога да използвам езика гъвкаво и ефикасно за социални или професионални контакти. Мога точно да изразявам идеите и мненията си и да свързвам изказванията си с тези на моите събеседници.
 • Самостоятелно устно изложение: Мога да правя ясни и подробни описания по сложни въпроси, като включвам свързани с тях теми, да развивам определени моменти и приключвам изказването си по подходящ начин.
 • Писане: Мога да създавам ясен и добре структуриран текст и да представям гледната си точка. Мога да пиша по сложни теми в писмо, есе или доклад, като подчертавам съществените за мен моменти. Мога да избера съобразен с ответната страна стил.

 

 

Ниво C2

 

 • Разбиране и слушане: Мога да разбирам без никакво затруднение говоримия език, както при пряко общуване, така и по медиите, и когато се говори бързо, при условие, че имам време да свикна с особеностите на произношението.
 • Четене: Мога да чета без усилие всякакъв вид текст, дори абстрактен или сложен по съдържание или форма, например учебник, специализирана статия или литературна творба.
 • Говорене и участие в разговор: Мога да участвам без усилие във всякакъв разговор или дискусия и да си служи свободно идиоматични и разговорни изрази. Мога да се изказвам свободно и да изразявам точно нюансите на мисълта си. Ако срещна затруднение, намирам начин да изляза от ситуацията умело, така че другите да не го забележат.
 • Самостоятелно устно изложение: Мога да представя ясно и гладко описание или аргументация в съобразен с контекста стил. Мога да построя логично изказване, и да помогна на слушателя да долови и запомни важните моменти.
 • Писане: Мога да създавам ясен, гладък и стилистично съответстващ на обстоятелствата текст. Мога да пиша сложни писма, доклади или статии с ясна структура, така че читателят да схване и запомни същественото. Мога да резюмирам и анализирам професионални текстове или художествена творба

 

 

Логиката  на обучителния процес в ЛъкиКидс следва самия процес на придобиване на тези нива, съответно: ниво начинаещи, междинно ниво, горно междинно ниво, ниво напреднали. Всички преподаватели и цялата организация на лагера се подчиняват на тази логика, включително спортните дейности и дейностите за развлечение.

 

Ние помагаме на нашите начинаещи да натрупат речник, да се приближат до езиковия модел и да го разучат. Ние даваме начален старта на децата от междинно ниво да говорят по свободен начин. Ние даваме свободата на писането на горно междинно ниво. Ние правим лагерниците свободни в устния и писмения си изказ от напреднал ниво, в което те могат да подхождат стилистично издържано и да търсят предизвикателства по-нататъшно развитие.