Предлозите в английския език

Граматика за деца | LuckyKids
2020-03-19

Граматически правила

          Предлогът е дума, използвана за свързване на съществителни имена, местоимения или фрази с други думи в изречението. Те действат за свързване на хората, предметите, времето и местата  в едно изречение. Предлозите обикновено са кратки думи и обикновено се поставят директно пред съществителните имена. В някои случаи ще намерите предлози пред глаголите на герунди.

 

Хубав начин да се мисли за предлозите са като думите, които помагат да се залепят едно изречение. Те правят това чрез изразяване на позиция и движение, притежание, време и как дадено действие е завършено.

 

Всъщност, няколко от най-често използваните думи в целия английски език, като например, of, to, for, with, on, at,а, са предлози. Обясняването на предлозите може да изглежда сложно, но те са обща част от езика и повечето от тях ги използват естествено, без дори да мислим за това.

 

Всъщност е интересно да се отбележи, че предлозите се разглеждат като „затворен клас“ от думи в английския език. Това означава, за разлика от глаголи и съществителни, към тази група не се добавят нови думи във времето.

 

По някакъв начин отразява ролята им на функционалния работен кон на изречението. Те са непретенциозни и фини, но съществено жизненоважни за значението на езика.

 

Има две много важни правила, които трябва да запомним, когато използваме предлози. Тъй като те са малко неясни, научаването на предлозите и правилното им използване в изреченията изисква практика. Тъй като преводът едно към едно, често е невъзможен при работа с предлози, дори най-напредналите по английски език ученици имат известни затруднения в началото.

 

Първото правило е, че за да са ясни изреченията, са необходими конкретни предлози. Например, предлогът in означава едно нещо, а предлогът on не може да го замести във всички случаи.

 

Някои предлози са взаимозаменяеми, но не винаги. Правилният предлог означава едно конкретно нещо и използването на различно предложение ще даде на изречението съвсем различно значение.

 

I want to see you in the house now, Bill! Означава нещо съвсем различно отI want to see you on the house now, Bill!

 

In the house означава Бил да мине през вратта, да взезе вътре и да застане в средата на всекидневната. On the house означава Бил да вземе стълба и да се покатери на покрива на къщата.

 

Второто правило за използване на предлози е, че предлозите обикновено се следват от съществителни имена или местоимения. Имаше време в миналото, когато учителите се придържаха стриктно към това правило, но това направи някои изречения много тромави.

 

I am seeking someone I can depend on, завършва с предлога, така че хората, които настояваха, че изреченията не трябва да завършват с предлог, биха били принудени да използват объркани и неестествени фрази. За да избегнете завършването на това изречение по-горе с предлог, трябва да кажете, someone I can depend on is whom I am seeking.

 

В английския език има повече от 100 предлози

 

Освен това има безкрайни възможности за създаване на предложни фрази, фрази, които започват с предлог и завършват с съществително или местоимение.

 

Предлозите обикновено предават понятия като сравнение, посока, място, цел, притежание на източник и време.

Използването на различни предлози или дори различни видове предлози вместо примерите може да промени връзката между останалите думи в изречението.

 • I prefer to read in the library.
 • He climbed up the ladder to get onto the roof.
 • Please sign your name on the dotted line after you read the contract.
 • Go down the stairs and through the door.
 • He swam across the pool.
 • Take your brother with you.

 

Видове предлози

 

Има три типа предлози, включително предлози за време, предлози за позиция и предлози за посока. Временните предлози са тези като before, after, during, and until; предлозите за място са тези, обозначаващи позиция, като around, between, and against; и предлозите за посока са тези, които показват посоката, като across, up, and down. Всеки тип предлог е важен.

 

 

Предлози за време

 

Основните примери за времеви предлози включват: at, on, in, before, after. Те се използват, за да посочат кога нещо се е случило, случва или ще се случи.

Например:

 • I was born on July 4th, 1982.
 • I was born in 1982.
 • I was born at exactly 2am.
 • I was born two minutes before my twin brother.
 • I was born after the Great War ended.

 

Горните примери показват, че употребата на предлозите не е лесна, като пет различни предлози се използват за обозначаване кога се е случило нещо.

Съществува обаче набор от насоки, които могат да ни помогнат да решите кой предлог да използвате:

 

Години, месеци, сезони, векове и часове на ден, използвайте предлога  in.

 • I first met John in 1987.
 • It’s always cold in January
 • Easter falls in spring each year.
 • The Second World War occurred in the 20th century.
 • We eat breakfast in the morning.

 

За дни, дати и конкретни празнични дни използваме предлога on.

 • We go to school onMondays, but not on Sunday
 • Christmas is on December 25th.
 • Buy me a present onmy birthday.

 

За време, показатели за изключения и празници, използваме предлога at.

 • Families often argue at Christmas time.
 • I work faster at night.
 • Her shift finished at 7pm.

 

Before и after това трябва да бъде много по-лесно да се разбере от другите примери с предлози за време. И двете се използват за обяснение кога нещо се е случило, случва или ще се случи, но конкретно във връзка с друго случващо се нещо.

 

 • Before I discovered this bar, I used to go straight home after work.
 • We will not leave before 3pm.
 • David comes before Bryan in the line, but after Louise.

 

Други предлози са: During, about, around, until and throughout.

 • The concert will be staged throughout the month of May.
 • I learned how to ski during the holidays.
 • He usually arrives around 3pm.
 • It was about six in the morning when we made it to bed.
 • The store is open until midnight.

 

Предлози за място

 

За наше най-голямо объркване, най-често срещаните предлози за обозначаване на време, on, at, it – също са най-често срещаните предлози за обозначаване на място. Правилата обаче са малко по-ясни, тъй като предлозите за място са по-твърда концепция от предлозите за време.

 • The cat is on the table.
 • The dogs are in the kennel.
 • We can meet at the crossroads.

On се използва, когато се отнася до нещо с повърхност:

 • The sculpture hangs on the wall.
 • The images are on the page.
 • The specials are on the menu, which is on the table.

In се използва, когато се отнася до нещо, което е вътре или в ограничени граници. Това може да бъде всичко, дори държава:

 • Jim is in France, visiting his aunt inthe hospital.
 • The whiskey is inthe jar in the fridge.
 • The girls play inthe garden.

At се използва, когато се позовава на нещо в конкретна точка:

 • The boys are atthe entrance at the movie theater.
 • He stood at the bus stop atthe corner of Water and High streets.
 • We will meet atthe airport.

 

Много други предлози за място, като under, over, inside, outside, above, below се използват в английския език. Съществува обаче много по-малко объркване, тъй като те се отнасят до статични определени позиции, а не до абстрактни.

 • The cat is under the table.
 • Put the sandwich over there.
 • The key is locked inside the car.
 • They stepped outside the house.
 • Major is ranked above corporal.
 • He is waving at you from below the stairs.

 

Предлози за движение

 

Предложенията за движение са много лесни за разбиране, тъй като са по-малко абстрактни от предлозите за място и време. По същество те описват как нещо или някой се мести от едно място на друго. Най-често използваното предложение за движение е to, което обикновено служи за подчертаване, че има движение към определена дестинация.

 • He has gone on vacation to France.
 • She went to the bowling alley every Friday last summer.
 • I will go to bed when I am tired.
 • They will go to the zoo if they finish their errand

Across се отнася за нещо, което се движи от единия край до другия.

 • Mike travelled across America on his motorcycle.
 • Rebecca and Judi are swimming across the lake.

Into се отнася до влизане или гледане вътре в нещо.

 • James went into the room.
 • They stare into the darkness.

 

Up, over, down, past и around означават посока на движението.

 • Jack went upthe hill.
 • Jill came tumbling down 
 • We will travel overrough terrain on our way to Grandma’s house.
 • The horse runs aroundthe track all morning.
 • A car zoomed pasta truck on the highway

 

Списък с предлози

 

Въпреки че в английския език има само около 150 предлози, тези са сред най-важните. Без тях изреченията, които говорим, четем и пишем, биха били трудни за разбиране. Следващият списък с предлози не е пълен, но е сред най-изчерпателните списъци с предлози, достъпни навсякъде.

 • Aboard
 • About
 • Above
 • Absent
 • Across DO
 • After
 • Against
 • Along
 • Alongside
 • Amid
 • Among
 • Amongst
 • Anti
 • Around
 • As
 • At
 • Before
 • Behind
 • Below
 • Beneath
 • Beside
 • Besides
 • Between
 • Beyond
 • But
 • By
 • Circa
 • Concerning
 • Considering
 • Despite
 • Down
 • During
 • Except
 • Excepting
 • Excluding
 • Failing
 • Following
 • For
 • From
 • Given
 • In
 • Inside
 • Into
 • Like
 • Minus
 • Near
 • Of
 • Off
 • On
 • Onto
 • Opposite
 • Outside
 • Over
 • Past
 • Per
 • Plus
 • Regarding
 • Round
 • Save
 • Since
 • Than
 • Through
 • To
 • Toward
 • Towards
 • Under
 • Underneath
 • Unlike
 • Until
 • Up
 • Upon
 • Versus
 • Via
 • With
 • Within
 • Without
 • Worth