Рядко използвани времена в английския език

Учебник по английски за деца | LuckyKids
2020-02-06

Приложение. Правила. Особени случаи.

Английската граматика и по-специално тази част, свързана с глаголните времена се счита за сравнително лесна, сравнена с тази на езици като немски, френски, руски език и други.

Съществуват глаголни времена, при които вероятността да бъдат използвани в речта е  по-малка

 

Първото глаголно време на което се спираме е – Past Perfect Рrogressive Tense /Минало перфектно продължително време/.

 

 • Значение: Използваме това време за да опишем действия и събития допреди определен период от миналото. Описваме събитието, което се е случило в миналото и е приключило също в миналото преди друг момент. Това означава, че в настоящето действието не продължава.
 • Пример: “We had being playing tennis for over an hour, so we took a break.”

 

С това време показваме, действия и ситуации, спиращи преди точно определен момент в миналото.  Също така, показваме причина за някакво действие/събитие и ефект от него в миналото.

Пример: “John failed the exam as he had not been studying enough.”

 

 • Образуване: това време се образува като се спрегне глагола have в минало време, вземе се причастието на глагола to be и се прибави -ing формата на основния спрегаем глагол: had been playing.

 

 • Употреба: използваме това време, когато искаме да наблегнем повече на самото действие и времето, което е отделено за него преди друго минало действие да настъпи, отколкото на резултата или когато искаме да наблегнем на резултата от действието, преди да настъпи друго събитие в миналото.

 

Сигнални думи за минало перфектно продължително време са: for, since, before, all day/night.

 

Друго сравнително рядко използвано граматическо време е: Future Perfect Tense – бъдеще перфектно време.

 

 • Значение: Използваме бъдеще перфектно време, когато говорим за действия, които вече са започнали и ще приключат в даден бъдещ момент.
 • Пример: “I will have finished with the cooking by the time you come home.”

 

Моментът на приключване се фиксира с обстоятелствено пояснение за време, въведено с when или  by the time, при което глаголът е в сегашно просто време или в сегашно перфектно време, или с израз за време /by the end of the month, by 1 o’clock/.

 

Пример: “By the end of the month, I will have finished the language course.”

 

Бъдеще перфектно време се използва и за изразяване на продължителност.

 

Пример: “By June 2020 I will have worked in this company for four years.”

 

 • Образуване: Използваме третата форма на спрегаемия глагол и бъдеще време на глагола have. Понякога може да заменим will с shall, особено в първо лице единствено и множествено число /I shall have graduated by the end of next year/.
 • Специфични случаи – Важно е да се знае, че бъдеще перфектно време се употребява само в няколко ситуации, но е важно също така да се знае кога. Ето някои от тях.
  • 1: използваме го за да покажем колко дълго ‘how long’ продължава едно вече започнало действие, което ще приключи в бъдещето. Обикновено се нуждаем от предлога ‘for’. Интересното е, че за същия случай можем да използваме present simple с when.

          When we get married, I’ll have known Robert for four years.
At 4 o’clock, I’ll have been in this office for 24 hours.

 • Понякога можем да употребим present perfect в същата ситуация. Много по-лесно е да употребим вместо това бъдеще перфектно време, с което изразяваме времето като лесно число.

I’ve lived here for 11 months and three weeks. (Това е правилно, но времето не е лесно да се запомни)

On Tuesday, I will have lived here for one year. (Много по-лесно време като цифра)

 • Другият начин на употреба е когато говорим за действие, което ще приключи преди момент в бъдещето, но не знаем точно кога.

By 10 o’clock, I will have finished my homework. (= I will finish my homework some time before 10, but we don’t know exactly when.)

          By the time I’m sixty, I will have retired. (= I will retire sometime before I’m sixty. Maybe when I’m fifty-nine, maybe when I’m fifty-two.)

 

 

Future Perfect Progressive – още едно време, което е рядко срещано, но всъщност изразява много точно събитията и момента на тяхното случване.

 

 • Значение: Употребява се когато изразяваме действия започнали в миналото, продължаващи в настоящето и приключващи в точен бъдещ момент.


Пример:
“I will have been teaching for twenty years in this school when I retire.”

 

Акцентът при това време е продължителността на действието, като за това се използва с изрази като: for half an hour, for five weeks, since February. Когато използваме това време, ние си представяме, че сме в определен момент в бъдещето и поглеждаме назад, за да видим колко време е продължавало действието. Необходимо е да се обърне внимание, че бъдещият момент, до който се извършва дейстието е в сегашно просто време, а не в бъдеще просто време.

Разликата между бъдеще продължително и бъдеще перфектно продължително, е че бъдеще продължително подчертава прекъснати действия в даден бъдещ момент, докато бъдеще перфектно продължително набляга върху времетраенето на съответното действие, извършвано преди друго действие.

Пример: “He will be exhausted because he will be running too long.”

Бъдеще перфектно продължително, използвано преди друго действие в бъдещето ни помага да изразим причина и резултат.

Пример: “She will be hungry when she arrives at home because she will have been travelling for two days.”

 

 • Образуване:

will + have + been + the verb’s present participle (verb root + -ing)

 

Необходимо е да сме внимателни, защото глаголи, които изразяват състояние и абстрактни концепции /to know, to seem, to be…/ не могат да бъдат използвани в това време. Вместо това, те се спрягат в бъдеще перфектно време.

 

 • Сигнални думи: for, when/by the time.

 

 • Специфични случаи – С глаголи, които изразяват състояние или абстрактни понятия, не използваме бъдеще перфектно време. Вместо това ги спрягаме с future perfect, което се формира по следния начин: will + have + pastparticiple.
 • Грешно: “On Thursday, I will have been knowingyou for a week.”
 • Вярно: “On Thursday, I will have knownyou for a week.”
 • Грешно: “I will have been readingforty-five books by Christmas.”
 • Вярно: “I will have readforty-five books by Christmas.”