Умения за вербална комуникация при децата

Умения за вербална комуникация при децата
2024-05-29

Що е това комуникация? Като ключов елемент във всички аспекти на живота, тя позволява на хората да взаимодействат помежду си, да изграждат социални връзки и да обменят информация. 

Именно използването на смислен език ни отличава от другите живи същества. Това умение се научава още в ранните детски години и се усъвършенства постоянно.

В следващите редове ще научите какво представлява вербалната комуникация, как децата възприемат говоримия език, защо е нужно да имат богат речник и как тези фактори влияят върху тяхното развитие.

Какво е вербална комуникация

Вербална и невербална комуникация – това са двата начина, чрез които хората общуват помежду си – предават информация, изказват мисли, показват чувства.

Вербалната комуникация е всяка комуникация, която използва звуци и думи, образуващи вербален език. Това всъщност е човешкият език – универсалното средство за общуване, което се превъплащава в реч. 

Речта, с която човек си служи, се дели на вътрешна и външна и се изразява в говорене, писане, четене и слушане. Тя е основно средство за вербална комуникация.

От своя страна невербалната комуникация е система от неречеви средства, най-характерни от които са изражение на лицето, поза на тялото, жестове, поведение и реакции. Това е вид спонтанно общуване, което няма съответен език, но подсъзнателно допълва речевата комуникация.

Основните характеристики на вербалната комуникация са:

  • Уникалност на думите – с тях се описва всичко – чувства, мисли, емоции, предмети, изображения и много други.
  • Възможност за избиране на езиков стил – спрямо ситуацията той може да бъде разговорен, делови, артистичен, научен или друг.
  • Възникване на връзка между хората, които комуникират – откриват се общи интереси, изгражда се доверие, проявява се взаимно разбиране.
  • Опознаване на събеседника – начинът на говорене разкрива неговите черти на характера, морални принципи, ниво на интелигентност.

Различните видове вербална комуникация се отнасят до това в каква форма се използват думите – устна или писмена. Примери за устно общуване са разговори на живо или по телефона, дебати, интервюта, публични изказвания, презентации. Освен думи, форма на устното изразяване се явяват и писък, въздишка и някои други характерни звуци. 

Писмената комуникация се осъществява чрез имейли, книги на цифров или хартиен носител, писма, доклади, блог постове и други.

Защо е важно обогатяването на езиковия речник при подрастващите

Още от дете, човек се научава да общува, като използва речта. Това е най-разбираемото и достъпно средство за предаване на информация и изразяване на желанията. Ето защо обогатяването на речника при подрастващите е от особено значение за тяхното емоционално, познавателно, социално и езиково развитие

Добрият речников запас позволява на децата по-точното описание на мисли, идеи и чувства по време на комуникация. Той дава възможност за избор на подходящи думи и изрази, които ясно да подчертаят смисъла на казаното от тях, за да направят комуникацията им с други хора по-ефективна.

Това, от своя страна, подобрява и социалните им умения. Децата стават по-уверени в търсенето на запознанства и включването в разговори и игри. Научават се лесно да решават конфликти с връстници, да споделят, да проявяват самоконтрол и емпатия.

Умения за вербална комуникация при децата

Освен това, познаването на повече думи и техните значения улеснява възприемането на учебния материал. Това помага за по-активното четене, развитие на критическото мислене и цялостно разширяване на знанията и уменията на учениците.

Как децата възприемат и разбират говоримия език

Децата започват да възприемат езика от заобикалящата ги среда още от ранна възраст.

Бебетата не умеят да говорят, но лесно комуникират чрез гукане, гримаси и плач. С растежа, децата започват да употребяват срички, които в последствие сглобяват в прости думи. Научават се да разпознават името си и да разбират кратки изречения, обикновено свързани с някакво действие. 

Така те постепенно натрупват речников запас, който им позволява да задават въпроси, да разговарят на разнообразни теми и да развиват мисленето си.

Слушането е един от начините за възприемане на говоримия език. Малките деца най-често слушат как родителите им говорят, което ги учи да разпознават и разбират различни интонации. 

Имитирането на звуци пък им помага лесно да усвоят нови думи и тяхното произношение. Наблюдението върху поведението на говорещия им дава по-ясна представа за значението на казаното.

Умения за вербална комуникация при децата

Четенето е друг основен начин за възприемане и разбиране на езика. То обогатява речника независимо дали децата са слушатели или читатели. Освен чрез него, подрастващите подобряват говорните си умения и чрез участие в игри и различни активности, разказване на истории и общуване с връстници.

Важно е децата постоянно да бъдат подкрепяни и стимулирани в процеса на разбиране на родния си език. Как става това ще научите в следващата част от статията.

Какви са начините за развитие и усъвършенстване на вербалната комуникация при децата

През първата година от живота си, децата са в процес на активно изучаване на света и бавно започват да развиват езиковите си умения. 

Важно е през цялото време родителите да комуникират с тях. Това може да става чрез говорене, разказване на истории, пеене на песни, имитиране на звуци, игри с жестове и мимики. На тази възраст децата най-лесно възприемат майчиния глас, тъй като им е познат още от утробата.

Растейки, те все повече изпитват нужда от общуване. Добър подход към двегодишните са постоянните обяснения за заобикалящата ги среда. Препоръчително е да се използват ясни и кратки изречения с правилно изговаряне на думите. 

Всяко действие, което се извършва, трябва да бъде асоциирано с конкретната дума за него – скачане, танцуване, излизане навън и други. Много подходящо за тази възраст е и рецитирането на повече стихотворения и песни, придружени с жестикулиране. Задаването на въпроси с кратки отговори е друг успешен начин за насърчаване и развитие на говоримия език.

Възрастта между 3 и 4 години е особено интересна, защото малчуганите все по-ясно разбират света около себе си, говорят и разпитват постоянно. Те са способни да поемат големи количества информация, макар че не винаги успяват да я изразят. 

Много подходящи за тази възраст са различни стимулации като научаване на прости стихчета и песнички, самостоятелно разказване на истории, игри за памет, откриване и запомняне на непознати досега предмети, животни и други.

Не на последно място се нарежда четенето на книги, което може да се случва от най-ранна възраст. Четейки книги на децата си, вие не само усъвършенствате уменията им за вербална комуникация, но и създавате любов към самото четене, която остава за цял живот.

Умения за вербална комуникация при децата

За по-малките деца са подходящи книги с повече картинки и кратки текстове или стихчета. По-големите предпочитат дългите приказки, като често искат да слушат любимата си такава по няколко пъти. 

Важно е тези желания да бъдат поощрявани всеки път, тъй като това помага за стимулиране на паметта, въображението, мисленето и обуславянето на гледна точка.

Децата в предучилищна възраст показват интерес не само към говореното, но и към писането. Запознаването със звукове, букви и цифри полага основите на тяхната грамотност и допълнително развива фината моторика, необходима за това ново умение.

Това е период, в който говоримият за тях език постепенно се превръща в писмен и четим. Подходящи за запознаване с буквите и цифрите са различни игри, книги, помагала, карти, пъзели и други средства, съобразени с възрастта. Всеки опит на децата за писане и четене трябва да бъде подкрепян, дори и неуспешен. 

Едно от най-големите предизвикателства пред децата е тръгването на училище. Учебният процес изисква употреба на езика като средство за комуникация. Ето защо е важно основите за него да бъдат добре положени.

Умения за вербална комуникация при децата

Усъвършенстването на вербалното общуване продължава през целия училищен период. За развитието на езиковата им култура, е важно учениците да се поставят в ситуации, в които да имат постоянна причина за комуникация

Така използването на езика става естествена част от учебните занятия. Уменията за участие в дискусии, обясняване, както и задаване и отговаряне на въпроси, значително помагат за разбирането и усвояването на нови знания.

Именно това е и една от основните цели на езиковия лагер Lucky Kids. Тук децата общуват в свободни и игрови ситуации, като се научават да комуникират мислите си не само на родния, но и на първия си чужд език – английския. 

Чуждоезиковото обучение в детския лагер се извършва чрез иновативни подходи, за да се стимулира максимално мисленето на езика, а не механичното наизустяване на фрази. По този начин вербалната и невербална комуникация между децата помага да се изгради дълбоко разбиране на езика, което се използва дълго и успешно за цял живот. 

Често задавани въпроси

Защо е важна вербалната комуникация за децата?

С помощта на вербалната комуникация се усвояват умения като участие в диалог, споделяне, учене, игра и други. Това се случва чрез използване на думи и изрази, с които децата изразяват своите мисли и чувства. По този начин те развиват емоционалните, езиковите и социалните си качества.

Кои са основните фактори за нормалното езиково развитие при децата?

На първо място нормалното езиково развитие се отнася до нормалното физическо развитие на децата (слух, говор, нервна система). Други преки фактори са социалната среда, стремежът за придобиване на нови знания и постоянният стимул за комуникация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *