Как преподавателите разработват един урок за деца в ЛъкиКидс

Lucky Kids Teaching
2020-04-22

Описание на процеса на изготвяне и представяне на урока

Разработването на един урок е строго индивидуално и творческо занимание. Съществува една обща структура и някои правила, които всеки професионалист би трябвало да следва. Като един дългогодишен преподавател, аз мога да дам моята рецепта за разработка и представяне.

Описание на процеса

Темата

 

Всеки урок е свързан с определена тема, която е ключовия момент, от който тръгвам. Темата може да бъде част от раздел, тоест част от по-голяма тема или самостоятелна тема.

Тя е изходната и опорна точка през целия урок. Тя включва и множество подтеми, които аз като преподавател, мога да включа или не, в зависимост от образователната рамка, която следвам.

 

Пример: Урок на тема “Живот край езерото”

Най-напред раздробявам темата на по-малки теми: т.е. Животът край езерото със сигурност включва:

 

 • Животински и растителни представители, проследяване на тяхното развитие през различните сезони, хранене, развитие и размножаване,
 • Вид и състав на водата в езерото,
 • Със сигурност включвам и влиянието на хората и техните дейности върху тази еко-система,

 

План на урока

 

Един добър професионалист, колкото и да е добър, използва план на урока, не импровизира. Това е този момент, в който подреждаме материалите, последователността на дейностите и уточняваме методите, за да не настъпи хаос по време на час.

 

Във всеки един урок има такъв момент, който учителят може, а може и да не използва: индуктивният метод на обучение. Това е начина, при който учениците могат сами да предложат в каква посока да протече урока.

 

Когато урокът се провежда на това ниво, вероятността за разбиране и прилагане на знанията е най-голяма. Индуктивният подход изисква голяма опитност и много добро познаване на темата, а също и разнообразни ресурси.

 

Важно е структурата да съдържа въведение в темата, същинска част, заключение и обратна връзка. Начинаещият учител може да изработи подробен план на урока, включващ думите, с които се обръща към децата и евентуалните отговори.

 

Ресурси и подготовка на материалите

 

В наши дни урокът не може да бъде представен като скучна история, която учителят разказва пред учениците. Този метод е работил през 19 век, но няма да даде никакъв резултат при представителите на съвременното поколение.

 

Един модерен урок, независимо от предмета на обучение, е необходимо да бъде богат на визуални документи, сензитивни представи, подкрепен с множество упражнения за правене /експерименти или изработване на продукти и други подобни/.

 

Ресурси – видове:

 • визуални – видеоклипове, кратки филмчета, презентации, табла и т.н.
 • кинестетични – 3-D модели, модели в реален размер; материали като глина, пластилин, тесто от които се правят продукти и модели
 • слухови – песни, музика, подкрепящи съдържанието записи
 • интерактивни – изискващи участието на ученика в момента на представянето им, таблети, ресурси онлайн и други

 

Важно: Подготовката на ресурсите отнема време и подборът никак не е лесен в нашето съвремие, с наличието на толкова много медии и улесненото общуване между колегите преподаватели по интернет.

 

Подготовка на материалите:

 • рязане на материали/шаблони
 • изработване на модел
 • снимане на копия
 • изписване на задачи в тетрадките
 • поправка на задачи в тетрадките
 • поставяне на листчета, за отбелязване на важни страници
 • подготовка на бяла/черна/интерактивна дъска
 • изработване, пробване и качване на презентацията на компютър към интерактивна дъска, проектор и т.н.
 • наличие на необходими средства за писане, ножици, маркери, хартия, лепила, гумички, калкулатори, линии, черни графитни моливи, екстра работни тетрадки и други
 • наличие на телбод, скоч, кламери, пинчета и други
 • проверка на годността на всички таблети и интерактивната дъска /в случай, че се използват по време на урока

 

Изработване на интерактивни уроци

 

Това е по-сложно и времеотнемащо действие при подготовката на един урок. Резултатът обаче със сигурност е много по-близък до поставената от учителя цел.

 

Съществуват множество платформи, които преподавателитеи в езиков лагер ЛъкиКидс използват, за да изработят своите уроци. В тях те могат да включат викторини, клипове, въпроси и отговори, кратки тестове, с които да направят учениците активни още по време на представяне на новия материал.

Това е методика за извличане на предишни натрупани познания. Тя е много успешна, тъй като работи със самоувереността на детето и неговата мотивация.

 

Успешна рецепта няма! Изключваме импровизацията, която може да доведе до смущаващи резултати /например, нецензурирано съдържание, по време на представянето на видеоклип от интернет, непроверен преди урока/.

 

В крайна сметка, учителят е творецът и всичко зависи от неговата крайна цел за този урок.  Аз никога не забравям своята най-важната цел – да науча учениците на любов към самото учене, тоест процесът на учене за тях да бъде откривателство и забавление, правене чрез творчество.

 

Проиграване на урока по плана

 

В мислите на един преподавател често се появява въпросът “Ами ако не се получи?”. Ето защо той може да направи едно или няколко мисловни проигравания на урока. Целта е да се построи възможно най-ефективната структура, да се разместят представянето, задачите и упражненията така, че да имат максимум ефект.

 

Понякога нещо отпада, друго се появява. Този умствен процес е също толкова важен и за самия преподавател, за да може той да се изправи уверено пред своята аудитория и да отговори на нейните нужди.

 

Подготовка на класната стая

 

Често учителите не обръщат достатъчно внимание на тази част, а тя е изключително важна. От това как са подредени таблата, моделите, работните листове, ножиците, необходимите средства за писане и оцветяване, дори чиновете и масите, може да зависи безпроблемното протичане на урока.

 

Важно е да се помни, че няма идеални ситуации – във всеки един урок има момент Х, в който могат да се случат непредвидими събития. Как ще реагираме, говори за нашата подготовка, тоест нашия професионализъм.

 

 

Представяне на урока

 

Настъпва важният момент. Учителят става навигатор, ръководител, приятел и съветник. Заставането пред децата изисква влизането във всички тези роли.

 

Моменти на представянето:

 

 • Въведението: то е като поантата в едно представление. Необходимо е да се привлече вниманието на публиката, тоест децата. С тях това не е трудно. Може да бъде необичаен въпрос, разказ или демонстрация.
 • Същинската част: учителят разгръща темата, представя подтемите и последователно включва учениците в нейното разработване и упражняване. Същинската част включва не само упражнения, но и експерименти, правене на продукт, изработване на проект, демонстрация и т.н.
 • Заключението: учителят обобщава темата с нейните подтеми, дава крайна оценка на работата на класа/групата. Отправя похвала към изявилите се и никога не критикува пред останалите тези, които не са се справили според очакванията му. Насърчава ги индивидуално да опитат отново и да повярват, че следващият път могат да го направят.

 

Добрият преподавател, какъвто е преподавателя в ЛъкиКидс, записва или прави своя мисловен разбор на представения урок за себе си. Той/тя разбира и анализира своите пропуски и какво може да подобри, за да се самоусъвършенства. Това е много важен момент за всеки професионалист, тъй като е част начина за подобряване на неговия/нейния личен преподавателски опит.

 

 

Структурата на един езиков урок в ЛъкиКидс не е по-различна от всичко описано до този момент. Пример за езиков урок, междинно ниво, тема “Облеклото”, представен като проектно-базирано обучение.

 

Тема: “Облеклото”

Подтеми:

 • Части на облеклото – представяне, работа с речник
 • Мода и предназначение
 • Представяне на проект, свързан с облеклото – ревю, реклама, дизайн на дрехи, ателие за дрехи, бизнес план за продажба на облекло, облеклото в миналия век

 

Ресурси и материали:

 

 • Презентация “Облеклото”
 • Работен лист с речник /облекло и мода/
 • Кратък клип “Модно ревю”
 • Списания за мода и дрехи
 • Реални дрехи за модели
 • Картини с интересно облекло от минали епохи
 • Картон, опаковъчна хартия, ножици, цветни маркери, моливи, пастели, лепила, отпадъчни материали /парчета плат, стереопор, глитъри, цветни панделки, цветна хартия, фолио и т.н./

 

Ход на урока

 

 1. Въведение: представяне на темата, дата, определяне на времевите граници за работа по темата.
 2. Същинска част:
 • представяне на презентацията; работа с речника и значението на думите; обратна връзка за разбиране;
 • разделяне на учениците в работни групи /2-4 ученика в група/.
 • разпределяне на проектите по групите – може да бъде на случаен принцип чрез жребий или по избор;
 • насоки за работа на групите.
 • начало на работата в групи – поставяне на таймер; започване на работата, проучвания чрез ползване на интернет и работа с допълнителни средства /книги, списания, енциклопедии/ за изработка на продукта на проектната тема.
 • представяне на готовия продукт на всяка група на английски език; останалите групи могата да задават въпроси за пояснение след приключване представянето на продукта.
 • по възможност – изложба на готовите продукти, постери, табла, дизайни, или прожектиране на презентациите на видно място. Чудесна опция е да се използва някой от проектите в реалния живот на лагера.
 1. Заключение:
 • обобщаване на темата за облеклото; заучени термини – затвърждаване.
 • обратна връзка за работатата на всяка група и като цяло на класа.
 • задаване на темата за следващия урок /проект/; поставяне на задачи за проучване.