Най-разпространените методи и система за преподаване на английски език за деца

Най-разпространените методи и система за преподаване на английски език за деца
2020-04-06

Описание, сравнение, предимства и недостатъци

Предпочитани системи и методи в ЛъкиКидс

 

СИСТЕМИ

Джоли Фоникс

Описание

Една от най-разпространените системи за преподаване на английски език за деца, включваща разнообразни методи, е системата Jolly Phonic. Тя се използва за първоначално ограмотяване в предучилищна възраст и първите три години в началното училище.

 

Това е система, в която се преподава ограмотяване чрез изкуствено създадени фонеми. Те са 42 на брой и са разделени в седем групи. Всяка фонема се свързва с определено движение с ръце и тяло. Децата са кинестетични и по този начин запомнят лесно и бързо.

 

Методи на системата за усвояване на ключови умения за четене и писане:

 

 • Звуково обучение – децата научават звуковете на буквите и тяхното произношение
 • Използват се дифтонги – групи от два звука
 • Използват се движения за всеки звук
 • Обучението се изпълнява в различен от азбучния ред, като се започва от най-често срещаните звукове и техните букви
 • Идентифицират се звуковете в една дума
 • Сливат се звуковете от една дума при произнасяне
 • Започва процеса на четенето, който се извършва чрез използването на лесни трибуквени думи
 • Заучават се т.нар. “трудни думи”, които не се подчиняват на правилата за сливане на звуковете при четене /what, there../

 

Предимства

 

 • Лесна за усвояване и приятна за децата система
 • Ориентирана към визуален, кинестетичен и слухов тип интелигентост при детето
 • Включени песнички, свързани с фонемите, за лесно запаметяване
 • Осигурени всички необходими материали за учителя в пакета на системата
 • Бързи и ефективни резултати – учениците започват да четат от един до три месеца след началото на обучението

 

Друга иновативната образователна и възпитателна методика, която използваме в ЛъкиКидс е Слънчева педагогика. Тя е комплексна система за обучение и здравословен начин на живот, която включва повече от един обучителен процес.

Предимства

 • Индивидуален подход в обучението, съобразно личностните потребности.
 • Изискване и поддържане на чистота и ред навсякъде в лагера.
 • Ясни правила за лагерна организация – лесна идентичност за лагерниците.
 • Вдъхновяващ колектив учители.
 • Отворена система и непрекъснат процес на обратна връзка с родителите.
 • Комплексна здравна програма /дихателни, физически упражнения чрез йога, тае-бо, планински преходи, яздене и т.н./.
 • Ергономична и динамична учебна среда.
 • Оптимални условия за учене и релакс чрез минимизиране на негативното въздействие на електромагнитни излъчвания и шум /без телефони и минимум дигитална среда/.
 • Обучението се изпълнява чрез игрови, ненасилствени методи и комуникация по време на изпълнение на ежедневни рутинни задачи /грижа за растения, домашни любимци, наблюдения в естествена природна среда/.
 • Децата се научават да се грижат самостоятелно за заобикалящата ги среда – да я подреждат и поддържат, умения, които са ключови, особено в ранна възраст.
 • Общуването между учителя и детето е изпълнено с топлота, уважение и насърчение.
 • У детето се култивира хармония и любов към природата.
 • Английският език се преподава по време на общуването, грижата за средата; използва се календар за преподаване на цветове, растения, храни, планети, свързани със съответен ден от седмицата.

 

Система “Play and Talk with Echo”

 

Системата включва обучение в началните училищни години за ограмотяване.

 

Методи на системата:

 • Потапяне в английско-говоряща среда.
 • Включване, слушане и разбиране на тематични истории и техния речник.
 • Ежедневно време за календар.
 • Слушане и заучаване на песнички, свързани с историята.
 • Упражнения с букви и думички – изписване и повторение.
 • Междупредметни връзки с математика, природни науки, социален свят и изобразително изкуство.

Похвати:

 • Магически герой – Ехо, който води децата през стадиите на обучението в системата
 • Магическа чанта на учителя /в която се съдържат материали-изненади, за създаване на момент на очакване/
 • Шапка, използвана от учителя за влизане в образа на разнообразни герои
 • Изпълнение на историите с различна интонация. Игра с интонацията на гласа.
 • Класическа музика за фон.
 • Изработване на продукт чрез техника на изобразително изкуство, който затвърждава думи от речника на историята.

Предимства

 • Системата е ориентирана изцяло през интереса и възможностите на детето.
 • Използва се в годините на предучилищната възраст и дава отлични резултати – говорене и първоначално ограмотяване.
 • Системата е приятна, развива детското въображение, дава голяма свобода на детето и учителя да творят.
 • Ехо е главният учител, който води детето по пътя на усвояване на езика по ненасилствен начин. Ехо коригира поведението и грешките, които детето прави, тоест това става чрез трето лице /Ехото/, без да се прекъсва комуникацията учител-дете.
 • Учителят е артистичен приятел, който умее да влиза в роля и да осъществява умело ненасилствено общуване с децата.
 • Време за календар – рутина за неизменно начало на всеки урок; детето заучава дните на седмицата, месеците, видовете метеорологично време, цифрите и т.н. Това е времето, в което детето се концентрира върху започването на урока и прави преход към учебна среда.
 • Шапката е момента, в който учителят казва “Аз играя, аз уча. Аз съм част от урока, заедно с вас.” И това послание е много важно за децата.
 • Магическата чанта – създава усещането за очакване на нещо хубаво да се случи, изненадата в нея, дори и малка прави ученето магически момент.
 • Работните листове – чрез тях се упражнява наученото за деня. Често от тях се изработват произведения, които подкрепят основната идея на урока.
 • Атмосферата в стаята – учителят поставя табла, картини, думички по стените и на видими места, които обграждат децата. Създава се възможност за детето да визуализира повечето научени неща, изключително успешен метод за запомняне.
 • Позитивния речник – учителят използва само “добри” думи в своята реч. Избягва негативни изречения и изказва мисълта си обичайно в позитивна форма /например, “трудност” е “предизвикателство”, “страхотно” става “прекрасно” и т.н./.
 • Всички тези предимства правят системата “Play and Talk with Echo” гъвкава и приспособима към детското мислене, приятна за ползване и увличаща въображението.

 

МЕТОДИ

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

 

В езиков лагер ЛъкиКидс използваме и други методи на преподаване. Един от тях е проектно-базираното обучение. То се използва не само с ученици в ранна училищна възраст. Ефективно е и при по-големите, особено в тинейджърска възраст. Този тип методика е добра за мотивиране и увличане на децата в неусетния процес на обучение, чрез развитие на един проект.

 

Описание

Проектно базирано обучение (ПБО) е методика на обучение, която насърчава учениците да учат и прилагат знания и умения чрез ангажиращ опит. ПБО предлага възможности за по-задълбочено обучение в контекста и за развитие на важни умения, свързани с кариерната готовност.

Характеристики

 

Междупредметен характер

 

ПБО се фокусира върху ангажирането на учениците с реални проблеми. Това е междупредметен подход, тъй като предизвикателствата в реалния свят рядко се решават с помощта на информация или умения от един предмет.

 

Проектите изискват учениците да се занимават с проучване, изграждане на решения и продукти, за да отговорят на представеното предизвикателство. Докато те вършат работата, често използват знания и умения от езика, усъвършенстват своя речник, обогатяват го терминологично, като използват множество академични области, за да завършат успешно проекта.

 

Изключително точен и пълен

 

Проектното обучение изисква прилагането на знания и умения, а не само припомняне или споменаване. Докато участват в работата на проект, учениците следват процес, който започва със запитване/въпрос. Запитването води до по-задълбочено обучение и разглеждане на възможни решения.

 

Ориентиран към учениците/децата

 

В ПБО ролята на учителя се измества от доставчик на съдържание към навигатор/ръководител на проекта. Учениците работят по-независимо през процеса на ПБО, като преподавателят осигурява подкрепа само при необходимост. Учениците се насърчават да вземат собствени решения за това как най-добре да свършат задачата.

 

Езиково развитие

 

Езиковите умения се тренират до съвършенство. Натрупват се синоними, усвоява се езиковото гнездо около един термин. Например, ако темата е “Слънчевата система”, се усвояват множество думи, като планета, звезда, система, космос, метеор, гравитация, атмосфера и други. Предоставената езикова информация е огромна, но тя се запаметява лесно, тъй като се усвоява чрез прилагане и правене.

 

Предимства:

 • ПБО е междупредметен педагогически подход, който предоставя възможности за обучение в реална среда. Подходът насърчава учениците да осъществяват смислени връзки по отношение на съдържанието, вместо да мислят за всяка предметна област изолирано
 • ПБО спомага за изграждането на умения от 21 век. Учениците, които учат в ПБО обстановка, често са по-ангажирани в процеса на обучение. ПБО помага за изграждането на умения за 21-ви век, като умения за критично мислене, общуване, сътрудничество и съзидателност
 • ПБО е чудесна възможност за ангажиране на учениците в автентични проекти или задачи за изпълнение от реалния свят. По този начин, методът предлага начин за кариерно ориентиране на учениците
 • ПБО е автентичен метод за усвояване и упражняване на огромно количество езикова информация в рамките на един проект, който може да бъде разработван за кратко или по-дълго време

 

В заключение можем да обобщим, че това са само малка част от използваните методи и системи в нашия лагер – ЛъкиКидс. Разбира се те са много повече и до голяма степен зависят от решенията на преподавателите и на ръководството.

 

Сравнение между методите и системите не може да се прави, тъй като те са много различни. От друга страна допълването им една с друга се прави и така ние постигаме истинския успех в нашия лагер.

 

Ние използваме комбинация от системи и методи, за да направим обучението по английски език разнообазно, пригодно за съответната възраст, ориентирано към съвременните деца и тяхните начини на учене.

 

Досега прилаганите системи и методики по английски език са успешни, защото са ориентирани към детето. Главната ни цел е обучение чрез грижа и любов към него, с уважение към начина на учене на всяко едно дете.