Какво изучават децата от английската граматика?

English regular and irregular verbs
2020-06-23

Каква част от английската граматика изучават децата по раздели и защо? Къде изпитват затруднения и как ги преодоляват?

Английска граматика за деца в Лъки Кидс и методи на обучение

В ЛъкиКидс, ние като професионалисти, разбираме значението на граматиката като много важна част от нашата програма. Ние, учителите избирамеразнообразни методи за преподаване на граматическия материал по интересен и леснодостъпен начин.

Придържаме се към няколко принципа в нашето преподаване:

 • постепенност
 • спираловидност при надграждане на материала
 • упражняване до пълно усвояване
 • поправяне само при реално приложение на формите и структурите.

В следващата част, предлагаме описание на преподаваната част от граматиката по време на нашия обучителен курс.

 

Ниво за начинаещи – Какво се изучава?

 • There is, There are
 • Глаголът “to be”– спрягане, съобщително изречение, въпросително изречение, отрицателно изречение, въпросително-отрицателно изречение
 • Лични местоимения
 • Притежателни местоимения
 • Бройни и редни числа
 • Can’t, Can
 • Множествено число
 • Употреба на some, any
 • Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена
 • Сегашно просто време
 • Членовете на семейството

 

Защо децата изучават тази част от граматиката?

С навлизането в първите правила на граматика на английския език, децата е необходимо да могат да се ориентират и да боравят с базови граматически правила, да могат да конструират елементарно съобщително изречение, да използват правилно глагола “съм”, както и повечето местоимения. На този етап те ползват сегашно време със съобщителни и въпросителни изречения.

Децата е необходимо да познават и използват числата – броими и редни, да могат да образуват множествено число.

 

Междинно ниво – Какво изучаваме?

 • Сегашно просто време
 • Сегашно продължително време
 • Сегашно перфектно време
 • Минало просто време
 • Бъдеще просто време с will, won’t
 • Бъдеще време с going to
 • Модални глаголи
 • Неправилни глаголи
 • Броими и неброими съществителни имена
 • Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена и наречия
 • Предлози за място и време
 • Местоимения затвърждаване
 • Съставяне на думи с еднакъв корен съществителни, прилагателни, глаголи
 • Пренасяне на думи на нов ред
 • Пунктуация

 

Защо децата изучават тази част от граматиката?

През втория етап от ограмотяването на децата започва запознаването с нови времена, различни от сегашно просто време. Това е периода, в който изказванията стават по-богати и разнообразни. Детето обогатява речта си с прилагателни имена и ползва тяхното степенуване, съставя и ползва думи с еднакъв корен, запознава се и използва модални и неправилни глаголи.

Децата навлизат в по-големи детайли от писмената реч, а именно пунктуация, пренасяне на думи, използване на правилен правопис.

 

 

Напреднало ниво – какво се изучава?

Времена – затвърждаване и упражняване

Съпоставяне на времената на английски език:

 • сегашно просто със сегашно продължително време
 • сегашно перфектно с минало просто време
 • бъдеще просто с бъдеще време с going to

Глаголни форми

 • Модални глаголи
 • Неправилни глаголи
 • Фразеологични глаголи
 • Деятелен и страдателен залог

Структури в английския език

 • Броими и неброими съществителни имена
 • Предлози за движение
 • Видове наречия класификация
 • Въпроси със и без спомагателен глагол
 • Определителен и неопределителен член
 • Относителни местоимения
 • Непряка реч
 • Формиране на наречия от прилагателни имена
 • Условни наклонения
 • Неопределени местоимения one/one’s и други.

 

 

Защо децата изучават тази част от граматиката?

В този етап от своето обучение по английски език, децата са постигнали едно добро ниво на владеене на основните граматически правила и затова те учат на по-високо ниво на сложност.

Това се отнася до усвояването на повечето глаголни времена, лични и притежателни местоимения, правилни и неправилни глаголи,  голям брой фразеологични глаголи, степенуване на прилагателни времена, образуване на съобщителни, въпросителни, отрицателни изречения.

Новите понятия и категории, които се усвояват сега са:

 • непряка реч
 • фразеологични глаголи
 • условни наклонения
 • неопределени местоимения
 • формиране на въпроси със и без спомагателен въпрос и т.н.

 

Трудности и как децата ги преодоляват?

Ниво начинаещи

По време на първите си стъпки в английската граматика, децата могат да се затруднят с формите на глагола “съм” в съобщително, въпросително или отрицателно изречение. Заучаването им става в процеса на разговор, под формата на игра или като флашкарти, които подпомагат процеса на автоматизирането.

Друго предизвикателство за тях може да бъде използването на правилните притежателни местоимения. Децата имат необходимост от повече подкрепа за употребата на притежателните местоимения, често бъркат местоименията за мъжки и женски род и там е необходимо повече упражняване.

Едно от сериозните предизвикателства са бройните и редни числителни, които са различни при произнасяне и писане. Ето защо децата обикновено ги упражняват под формата на дати, работа с календар или задачи.

Изключенията при образуването на множествено число също могат да бъдат предизвикателство. Необходимо е те да бъдат заучени наизуст чрез упражняване.

Не на последно място, интересна и понякога объркваща е употребата на some и any. Изисква се заучаването на правилото за тяхната употреба и упражнения с изречения и отговори със some, any.

 

Междинно ниво

Трудности на този етап могат да се появят, ако граматическият материал от базовото ниво не е добре усвоен.Затова един добре подбран преговор на граматическия материал е напълно уместен.

Бъдеще време с going to може да бъде предизвикателство, защото изразява близко бъдеще, време което не съществува в българския език. По същия начин вариантите на просто и продължително време изискват специално внимание, защото не съществуват като разновидност в нашия език.

Модалните глаголи са важна категория в английската граматика. Те изразяват възможност и степен на задължителност на действието, която децата е необходимо да различават, за да могат да усвоят правилно употребата им.

Упражненията за модални глаголи заемат цял раздел и се упражняват почти непрекъснато до пълно усвояване. Тяхната специфика започва да се усвоява на това ниво, за да се усъвършенства на ниво напреднали.

Децата заучават неправилните глаголи и ги употребяват писмено или говоримо.

Започва съставянето на думи с еднакъв корен– съществителни, прилагателни имена и глаголи.Упражняваме правилата за пунктуация, както и пренасянето на думите на нов ред.

 

Ниво напреднали

Колкото по-напреднали са учениците в тяхното езиково обучение, в толкова по-големи детайли навлизат в граматическия материал.

Сега е времето за пълно усъвършенстване на глаголните времена. Започва използването на деятелен и страдателен залог.

Залогът е глаголна форма, която се употребява много често в речта. Ето защо децата я упражняват непрекъснато в своите изказвания, също така в писмено упражнение.

Броят на фразеологичните глаголи се разширява.

Овладяването на структури в английския език като броими и неброими съществителни имена е необходимост –учениците правят разграничаване и упражняват видовете.

Тук се включват и предлозите особено тези за движение са разнообразни и често са част от фразеологичните глаголи.Изучаваме видовете наречия с тяхната класификация.

Могат да възникнат съмнения кога се употребявта определителен или неопределителен член. Децата заучават правила за тяхната употреба.

Въвеждаме относителни местоимения и употреби, непряка реч, формиране на наречия от прилагателни имена. Трудност тук може да възникне при съгласуване на глаголните времена при преобразуване на пряката реч в непряка.

Не на последно място са условните наклонения. Те се изучават с тяхните структури, като за учениците предизвикатество може да представлява правенето на разграничение и тяхната употреба.