Наречията в английския език

TedEd платформа за деца
2020-06-29

Граматически правила

Същност и употреба

Всеки език има граматическа категория “Наречия”. Наречието описва глаголите (действията). Наречието е част от речта, която предоставя по-детайлно описание на глагол, прилагателно име, друго наречие, фраза, израз или изречение.

 

Какво представлява наречието

Най-напред е важно да разберем думите, с които наречията работят в тясно сътрудничество, започвайки от глаголи, прилагателни и други наречия. Глагол е дума, която изразява действие или състояние, т.е. jump, run, swim, ski, fish, talk.

Прилагателното е дума, която описва или изяснява съществително име, т.е. Pretty, happy, silly, sunny. Съществителното име е човек, място или нещо – в най-простото си определение, т.е. girl, dog, mom.

След като прегледаме няколко примера, ще бъде лесно да видим как функционират наречията в изречение. С две думи – те обясняват действието.

Ето няколко примера за наречия, които променят значението на глаголите /действията/:

 

 • He runs quickly.
 • She walks slowly.
 • He’s happily chattering over there in the corner.

 

Чудесен начин да се познае наречието в едно изречение е да потърсим думата, с окончание -ly. Тези основни части на речта в английския език обикновено се поставят точно преди или след глагола в изречението.

 

Видове наречия

 • Наречия за честота: always, never, once a week, sometimes etc.
 • Наречия за начин: carefully, loudly, slowly.
 • Наречия за време: here, there, everywhere, above.
 • Наречия за място: here, there, everywhere, above.

 

Наречията могат също да променят прилагателните имена или други наречия. Те предоставят повече информация за тези други описателни думи.

 

Пример:He runs very quickly.

В това изречение, наречието “very” описва наречието “quickly” (“very quickly” може да се използва като словосъчетание).

 

Пример: An incredibly pretty girl sat down next to me.

В това изречение наречието „incredibly“ описва прилагателното „pretty“.

 

Как да откриваме и формираме наречия. Примери

Можем да определим дали една дума е наречие, като определим нейната функция в изречението. В случай, че тя описва глагол, прилагателно име или друго наречие, то тогава тя е наречие.

Другият начин за откриването на наречия, е чрез окончанието -ly. Повечето от наречията завършват на това окончание.

Примери:

 • Наречия за начин: boldly, bravely, brightly, cheerfully, deftly, devotedly, eagerly, elegantly, faithfully, fortunately, happily, honestly, kindly, perfectly, politely, safely, badly, jealously, lazily, obnoxiously, poorly, rudely etc.
 • Наречия за време: eventually, finally, frequently, hourly, never, occasionally, often, rarely, regularly, seldom, sometimes, usually, weekly, yearly etc.
 • Наречия за начин /скорост/: promptly, quickly, rapidly, slowly, speedily, tediously etc.
 • Други наречия: accidentally, awkwardly, blindly, coyly, crazily, defiantly, deliberately, doubtfully, dramatically, dutifully, enormously, evenly, exactly, hastily, madly, mysteriously, nervously, only, seriously, sharply, silently, solemnly etc.

 

Основни форми и изключения – образуване

Докато основния начин за формиране на едно наречия е от прилагателното име чрез добавяне на окончание -ly, е важно да се помни, че това не е универсалното правило и има изключения, като „always“, „often“, „sometimes“, „seldom“ и „never”, които са наречия за време и честота.

Съществуват също така наречените съединителни наречия като „also,“ „besides,“ „meanwhile,“ и „likewise.“

Често срещаните думи изпълняват ролята на наречия. Например, „very,“ „much,“ „more,“ and „many” също могат да бъдат наречия:

 • The puppy’s behaviour was very
 • The muchsmarter boy won the spelling bee.
 • so want to go to that concert tonight.

 

Чести грешки с наречия и прилагателни имена

Тъй като наречията и прилагателните имена променят и други думи, хората често погрешно използват прилагателно, когато трябва да използват наречие и обратно. Например следното изречение е неправилно: He behaved very bad on the field trip.

Това е неправилно, тъй като „bad“ е прилагателно, използвано за описване на вид „поведение“, представено с глагол.

Правилно е да се каже: He behaved very badly on the field trip.

От друга страна, би било правилно и следното изречение с употребата на прилагателно име: His behaviour was bad on the field trip.

Тук прилагателното „bad“ правилно описва съществителното „behaviour“.

Eто защо е необходимо да бъдем внимателни с употребата на наречията.

 

Особения случай с Good и Well

Думите good и well могат да доведат до объркване между наречие и прилагателно име. Важно е да запомним следното:

Good е прилагателно, което определя съществителни имена.

Например:

That good boy (съществително име) just gave his little sister a hug.

Well е наречие, което променя и допълва глаголи или дори прилагателни имена.

Например:

He listens (глагол) well.That well educated (прилагателно име) woman went on to marry a celebrity.