Пет топ стратегии за преподаване на чужд език в България и в чужбина

2020-11-17

Стратегиите за преподаване на чужд език могат да се отнасят към една от следните езикови области:

 • Фонетика или науката за звуковете
 • Морфология или науката за частите на речта
 • Лексика или науката за думите
 • Синтаксис или науката за строежа на изречението
 • Стилистика или науката за подреждането на думите в красив и правилен текст.

 

Фонетични стратегии

Започваме от фонетиката, тъй като звуковете са първите части на един език, с които се запознава всяко дете или начинаещ в езика. 

Произнасяне на звуковете, както звучат 

Една от най-успешните стратегии до този момент е тази, с която се учи произношението на звуковете, така както звучат в ежедневната ни реч. Постепенното им сглобяване в думи, прераства в първи опити за четене и след практика, се превръща в истинско четене.

Визуализация 

Друга изключително добра стратегия е визуализацията. Тя може да бъде направена чрез използването на флаш-карти. Флашкартите могат да съдържат не само звукове, но и трудни за буквално четене думи, така наречените “sight words” или думи, които се запомнят наизуст. Флашкартите помагат на детето да визуализира думичките и да ги припомня ежедневно.

Римуване

Използват се често срещани думи, които се римуват. По този начин учащите запомнят за дълго време звуковете и самите думи.

Техниката на създаване на собствени рими е още по-успешна за усвояването на звуковете и думите, тъй като ученето чрез правене задейства дълготрайната памет.

Морфологични стратегии

Части на речта 

Учат се всички части на речта:

 • съществителни имена
 • глаголи
 • прилагателни имена
 • наречия 

Граматически времена 

Използват се всички времена като се започва от сегашно просто време и познанията се надграждат в по-сложни граматически времена. 

Други морфологични форми

Изучават се:

 • умалителни форми
 • съюзи
 • представки
 • наставки
 • окончания

 

Лексикални стратегии

Използване богатството на езика

Разглеждат се всякакви езикови средства, които да представят езика в цялата му пълнота и разнообразие. Тук говорим за използване на неутрална (например ежедневна) и експресивна лексика (например – поетична). 

Пряко/преносно значение

Стратегията за запознаване с думи с ограничена употреба, синоними, антоними и други, е изключително важна за усъвършенстването на езика. Запознаването с прякото и преносното значение на думите е ключ към усъвършенстването на езика.

 

Синтактични стратегии

Различни видове изречения

Изучаването на различни видове изречения е важна стратегия в езиковото обучение. Тя представлява следващо ниво на обучение по английски език.

Това е стратегия, с която се изучават и употребяват различни по строеж и вид изречения по цел на общуването и по състав (съобщителни, въпросителни, възклицателни, подбудителни и т.н.). 

Игрова стратегия

В много голяма част от обучението по език се включват разнообразни обучителни езикови игри. Те представляват най-пряката връзка с подсъзнанието и затова носят бързо разбиране и още по-успешно запаметяване.

Една от най-популярните езикови игри е познаването на дума с дадени първа и последна буква (т.нар. бесеница); друга също така популярна игра е казване на дума и измисляне на дума с последния й звук. Обикновено и двете игри се играят в група.

Песента, приказката и стихотворението като езикова стратегия 

Песента е римувана реч. Тя е лесна за възприемане, приятна за възпроизвеждане и всеки може да й се наслади емоционално. Използвана е непрекъснато в обучението, както на деца, така и на възрастни.  Песните, стихотворенията и римушките са средства за непрекъснато езиково въздействие.

 

Стилистични стратегии

Стилистичната стратегия включва изучаването и използването на езикови средства за художествено обогатяване на речта като:

 • Метафори
 • Епитети
 • Сравнения
 • Символи
 • Хиперболи
 • Ирония
 • Инверсия
 • Реторични въпроси/обръщения
 • Възклицания
 • Повторения
 • Градация и много други.

 

Стратегия с включване на литературни произведения

Не на последно място е употребата и разглеждането на литературни произведения, които са на подходящо езиково ниво за съответната група изучаващи.

Най-добре е разкрито езиковото богатство от писатели и поети, родени с този език. Те са майстори на речта и докосването до тяхното творчество, води не само до езиково усъвършенстване, но и носи удовлетворение и наслада.