Помага ли летният езиков лагер на детето за обучението му в езикова гимназия

Primerni testove 2
2019-12-10

Как лагерът подготвя детето, каква основа му дава и Какво трябва да се надгради и защо

 

За много от нашите деца езиковата гимназия е преломният момент, в който те започват участие в една жизненоважна система на обучение, в повечето случаи определяща тяхната кариера и съответно начин на живот. Българският родител е загрижен и внимателен що се отнася до бъдещето на своето потомство. В повечето случаи много от родителите насочват децата си към езикови гимназии, като образователни институци с традиции в отличната академична подготовка на децата.

 

Ние като професионалсти също можем да подкрепим това общо прието мнение. Езиковата гимназия е изявено в академичните си постижения училище, в нея работят колеги, които са с дългогодишен опит, подготовката там е интензивна и изисква постоянство в подготовката и изявата.

 

Думата, която бих искала да използвам отново е “интензивност”. В езиковата гимназия, учениците са натоварени със същия капацитет, както в една нормална гимназия с тази разлика, че целият преподаван материал е билингвален. Предмети като биология, история, география се преподават на изучавания език и много често това изисква следното:

 • Голям и разнообразен речников запас;
 • Работа за оформяне на терминологичен речник;
 • Непрекъснато обогатяване на натрупания терминологичен речник;
 • Занимания с допълнителни източници;
 • Проучвания във връзка с проектни работи;
 • Презентиране на езика и представяне на проектни работи пред аудитория.

 

Разбира се това е само една малка част от цялостната картина на учебния процес в една езикова гимназия. Истината е, че там се изисква усилена работа и постоянно развитие на езиковите компетентности.

 

В ЛъкиКидс ние работим по начин, който може да донесе множество ползи за бъдещите ученици в една езикова гимназия. Нашият образователен процес, включително и забавната част, осигурява рутина, която може само да допринесе за самодисциплината на децата и тяхното бъдещо израстване.

 

Тинейджърите са нашите лагерници

 

Тинейджърите са нашите лагерници, които са готови да погледнат в своето бъдеще и са напълно способни да вземат решения, които водят към промяна в техния живот.

 

Летният лагер помага на децата да направят следните важни крачки в своето израстване, които ще им донесат само позитиви в тяхното обучение като гимназисти и те са:

 

Първото и едно от най-важни умения е изграждането на ежедневна рутина за учене.

 

Често това звучи тривиално и много хора го пренебрегват, но в нашето изпълнено с информация ежедневие, умението за фокусиране и поддържане на концентрацията върху изпълнението на една задача, е силно занижено и често липсва. То може би е присъствало в ежедневието на малкото дете, но с течение на времето, социалните медии, компютърните игри и телевизията, лесно са го изтласкали на заден план.

 

Не става въпрос за онова внимание, което децата отдават ежедневно на същите тези социални медии и други, до такава степен, че са готови да пропуснат хранене или сън. Става въпрос за предварително планирано време за учене и придържането към вече създадения график. Това е начин за практикуванае на едно от най-важните умения за живота, а имено – поставянето на ученика в “потока на учене”, където той да поддържа темпото и да успява да остане в него в рамките на поставения срок.

 

Второто умение, на което се спирам, е умението за учене чрез писмена работа.

 

Това е умение, което много от съвременните деца пренебрегват, тъй като изисква физическо време и полагане на усилие за усвояване. С всички социални медии, които не изискват правилен правопис и пълноценен красив стил, те нямат тази потребност, често считана от тях за загуба на време. В живота обаче, често възникват ситуации /и ние възрастните знаем това/, когато “по дрехите посрещат, но по ума изпращат”.

 

Когато един възрастен човек не може да изкаже правилно мисълта си, не може да опише същата писмено, не успява да произведе правилна граматически писмена реч, за него много врати ще останат затворени. В един информационен век, в какъвто живеем, няма как да не се обръща внимание на способностите за възпроизвеждането на информацията.

 

Трето умение, на което ние много държим в ЛъкиКидс, е дисциплината и самодисциплината

 

Двете понятия включват както правила, така и набор от практикувани добродетели. В образователната училищна система се държи много на дисциплината. Някои от езиковите гимназии са известни с така наречената “желязна дисциплина” и досега не съм срещнала родител, който да не подкрепя това. Правилата и дисциплината са все още изключително важна част от обучението, защото ние, учителите знаем, че без дисциплина, няма резултат.

 

Тенденцията да се включват и добродетели е част от нашата система за поведение и правила. Добродетели като смелост, откритост, честност, търпение, любезност и тяхното редовно практикуване, води до превръщането на детето в личност. Нашите родители са изключително доволни от този процес, който прави детето независимо и добре възпитано, също така му дава смелостта да се заяви в света.

 

Четвърто умение, всъщност букет от умения –  са езиковите умения

 

Всичко, което детето научава в ЛъкиКидс, води до подобряване на комуникациинните /устни и писмени/ умения. Академичното ниво по време на обучението в ЛъкиКидс е достатъчно високо, за да провокира интереса на ученика, да го накара да използва езика ежедневно, да повиши граматическата и стилистичната му култура.

 

Професионалистите, които работят тук, са навигатори на този интерес, те подпомагат езиковото израстване на тези деца, те изискват висока активност и дават достатъчно информация, за да могат лагерниците да представят своята презентация, съчинение, или друг езиков продукт по интересен и правилен начин.

 

Тук можем да включим развитието на следните умения за един бъдещ гимназист:

 • усвояване на широк спектър от думи, свързани с конкретен проект или задача;
 • употреба на тези думи в проект или задача, по такъв начин, че те да станат част от личното езиково богатство на дадения ученик;
 • изграждане на терминологичен речник около дадена тема /езиковото обучение в ЛъкиКидс е организирано тематично по седмици точно с тази цел/;
 • спираловидно надграждане на знанията и тяхната употреба в ежедневието;
 • усвояване на граматически правила и упражнения за затвърждаване;
 • поставяне на учениците в изпитни/тестови ситуации, с цел те да се научат да се справят с времеви срокове и напрежението при изпълнение на задачи за време;
 • развитие на комуникативните умения /говорни, фонетични/ при общуването с носители на езика; умения за “чуване с разбиране” на разнообразно произношение, както и умения за водене на разговор;
 • като топ-умение, но не финално, умението да се води смислен и богат на теми разговор, с който нашите ученици да се превърнат в интересни събеседници;
 • развитие на писмените умения, които са висша форма на усвояване на езика;
 • изработване и представяне на интересна тема /презентация/ пред публика; това включва в себе си множество други умения, като тук ще спомена само някои от тях – умение за правилен изказ, умение за подчертаване на важния момент, умение за дишане, умение за поведение пред публика, умение за запаметяване на важна информация, умение за бърза реакция и оценка на публиката и т.н.

 

Пето умение, което понякога е пренебрегвано – умението за самостоятелност

 

В своя живот, ние като родители, искаме най-доброто за нашите деца и това е естествено. Често някои объркват благоденствието на детето с пълното му обгрижване. Това е нормално и никой не може да бъде съден или окачествен като лош родител при подобни случаи. Всеки прави най-доброто за детето си, нека не забравяме това.

 

Но не би ли било по-добре, ако го оставим то да изчисти стаята си, то да подбере дрехите си, то да носи чантата, която самостоятелно е избрало и подредило?! Аз, лично съм благодарна, когато това се случва, защото често съм толкова изморена, че нямам енергията да го направя. И не се чувствам виновна, напротив. Радвам се, че всичко е наред и моето пораснало момче се оправя.

 

Умението за самостоятелност не включва само това! То често означава тинейджърите да могат да взимат самостоятелни решения, които са важни за тях самите. Като например да поемат отговорността за свършената или несвършена работа, за предадения проект и неговото качество, да знаят какво следва, когато пропускат системната работа по предмет или когато са работили упорито в разстояние на дълъг период от време.

 

В ЛъкиКидс имаме система за поощрения за всички тези отговорности и тя работи безотказно. Така нашите лагерници научават да следват морални добродетели и правила и знаят, че това е истински ценно!

 

 1. Умение за разграничаване на истинския от виртуалния живот. Описвам го като специално отделно умение, тъй като то е част от нашата идеология, идеологията на ЛъкиКидс. Децата, които посещават лагера са напълно адекватни модерни деца, притежаващи широка социално-медийна култура на поведение. Те имат таблети, телефони, ай-поди, ай-пади и всички последни технически изобретения като аксесоари.

Това обаче, което те нямат, когато за първи път стъпят при нас, е умението за различаването на истинския от виртуалния свят. Много от тях живеят като “на екран”. Следват социални приложения и фейсбук, имат по няколко профила, успяват да бъдат “популярни” или да се включат в обкръженията на различни среди в мрежата, запаметяват живота си в социалната медия, която използват, показват себе си в светлината в която искат да бъдат видяни – красиви, силни, популярни, успяващи.

 

В действителността нещата са различни: там те са притеснителни, често без добри комуникативни умения, живеещи в света на “създадените виртуално” събития, а не в истински реални действия и случки.

 

В ЛъкиКидс пристъпваме към радикална промяна

 

Детето оставя своя телефон и го ползва само за около два часа в рамките на един ден. Това звучи ужасяващо за повечето то тях, когато се появят за първи ден в лагера. Особено предизвиталество са първите часове, като истинска “детоксикация”.

 

Лагерниците трябва да вършат практически, истински неща, които са свързани с работата на тяхните ръце и крака, да  общуват с истински хора и да могат да се приобщят към средата и останалите деца, сред които са поставени. Истинско изпитание за много от тях. Ние, професионалистите от лагера, им помагаме да го направят, плавно, без излишен стрес.

 

В края на лагера, когато виждаме усмивките на създадените истински приятелства, ние получаваме нашата награда, без възпитаниците ни да знаят, че те са допринесли най-много за нея.

 

В заключение, искам да обобщя как влиянието на ЛъкиКидс, възпитанието и обучението, които ние даваме на нашите лагерници тук, ги оборудват с всичко необходимо да бъдат добри и   успешни личности, уверени в постиженията си като бъдещи възпитаници на елитни езикови училища и гимназии!