Транскрипция на думите в английски език за деца

Урок по английски
2020-07-31

Принципи на транскрипцията и с какво тя помага при обучението на децата 

Как се справят децата с нейното разбиране

Транскрипция и значение

Фонетичната транскрипция предоставя начин за произнасяне на всички звуци за даден език, дава модела за тяхното звучене в различни комбинации с други звуци, “превежда” специфичните звукове на езика

Приета е единна фонетична азбука, която може да бъде използвана от учащите, с цел улеснение усвояване на произношението. 

Преди да се пристъпи към нейното използване е необходимо заучаването й, тъй като някои звукове имат специален знак, различен от буквения

Основни принципи на транскрипцията

 1. Транскрипцията предоставя система за записване на звуковете в думите с цел подпомагане на произношението.
 2. Транскрипцията и нейната азбука се подчиняват на известни правила. 
 3. Фонетичната азбука се изучава в началния етап на езиковото обучение, за да подпомогне последващото обучение.
 4. В транскрипцията не се използват главни букви, думите се записват в квадратни скоби.
 5. В случаите, в които се записват цели изречения с фонетична азбука, се поставят наклонени черти // – за точка, / – за запетая и т.н.
 6. В думи, които са съставени от повече от една сричка, се поставя ударение. Често се срещат две думи, които поради поставеното ударение, образуват една фонетична единица /в градината, вкъщи/ и т.н./
 7. Меки съгласни се обозначават като към фонетичния знак се поставя апостроф.
 8. Записването на съгласните се извършва с наличните букви, с изключение на “th” и “u”, които имат специален знак. 
 9. Дължината на звука също се отбелязва – обикновено с тире над фонетичния знак.
 10. Звуци като th, sh, h обикновено са меки и при тях не се отбелязва тази характерна черта чрез тире.
 11. Ударените гласни звукове се изписват с помощта на шест знака: а, е, i, u, o, y
 12. Понякога буквите е, i, u означават двойни звукове като /уе/, /уо/, /уа/, /уu/ според думата.

Правилата за ползване на транскрипцията са много, като те не са обект на тази статия, затова споменавам само някои от тях.

Недостатъци на транскрипцията

Често практическата транскрипция не предава напълно звуковия състав на думите от английския език. Налага се изговаряне от представител с роден езиканглийски език, както и непрекъснато обновяване на познанията за транскрипцията, за да се следят последните тенденции в езика. 

Друга трудност, която учениците могат да срещнат е заучаването на знаците в определена възраст. При деца, които са в ранна училищна възраст и са в период на ограмотяване, е необходимо още един вид ограмотяване, а именно – заучаване буквите на фонетичната азбука. Това може да бъде известно препятствие за ученици в предучилищна възраст и в първи клас. 

При по-големите деца и ученици този проблем отпада.

Как транскрипцията помага на учениците?

Практическата транскрипция има няколко цели:

 • да запази приблизително звученето на произнасяните чужди думи;
 • да се отрази оригиналното произнасяне на думите, като се предадат съответните особености (например дифтонги, дълги – кратки гласни звукове, меки и твърди съгласни звукове и други);
 • да се направи различаване от същите звукове в родния език;
 • да се спазват установени правила в английския език;
 • да се правят сравнения между английския и българския език, с цел усъвършенстване на английското произношение.

Как действа транскрипцията след като бъде усвоена?

Всички тези цели, водят към един и същи резултат – произношение по възможност най-близко до това на хора с роден език – английски.

Учениците получават фонетичната транскрипция на думите по време на урока, подпомагаща възпроизвеждането на думите най-близко до оригиналното им звучене. Децата предварително са получили разяснения и са чули оригиналното звучене на всеки фонетичен знак от фонетичната азбука. Ето защо за тях след това е лесно да произнесат думата разчитайки фонетичната й транскрипция.

Как се справят децата с транскрипцията?

Ученици над 9 годишна възраст: 

Препоръчително е практическата транскрипция да се използва при ученици, които вече са ограмотени на родния език и започват да се ограмотяват на чужд език.

Това означава, че те вече имат базата върху, която да надграждат познанията си за фонетичната азбука. Много от фонетичните знаци се припокриват с буквите от азбуката. Това е от голяма помощ за децата. Те ги практикува и изписват лесно, като е необходимо единствено да обърнат по-голямо внимание на специалните знаци.

Ученици в предучилищна и ранна училищна възраст:

При тези ученици ограмотяването е в процес на усвояване и за тях не се препоръчва практическа транскрипция. Факт е, че колкото по-ниска е възрастта на усвояване на чужд език, толкова по-голяма е гъвкавостта на говорния апарат да се приспособи и да възпроизведе същите или различни звукове от обичайните за родния език. 

Ето защо децата в предучилищна и ранна училищна възраст често произнасят с лекота звуковете, които не са присъщи за техния роден език. Множеството фонетични игри (повторения, песнички, стихчета, римушки и други), както и слушане на истории, отговори на въпроси, дискусии, водят до непрекъснато подобряване на произношението. Този процес е много по-бавен при по-големи ученици, над 10 годишна възраст. 

Снимка 69 от ЛъкиКидс лято 2018

Произношение и усъвършенстване в ЛъкиКидс предимства

В ЛъкиКидс, ежедневното общуване на английски език с преподаватели и аниматори, носители на езика, води до естествен процес на усъвършенстване на езиковото произношение. Това става непосредствено, тъй като задължителният език в лагера е английски език

То е огромното предимство за нашите възпитаници. За тях не е необходимо непрекъснато записване на думите чрез фонетична азбука и тяхното сухо академично заучаване, тъй като те ги упражняват по време на своите всекидневни дейности. 

Дори такива допълнителни занимания като планински преходи, яздене, спорт, хранене, вечерни забавления и игри се провеждат на английски език. По този начин, ние като професионалисти, се грижим за произнасянето на думите, а децата по един ненатрапчив и приятен начин заучават произношението им. 

Още един голям плюс е начина, по който ние развиваме правилното произношение – ние не поправяме децата, ние произнасяме думата отново по правилния начин. Така всяко дете се чувства добре, дори да е сгрешило, ние му даваме шанс самостоятелно да се коригира. 

За нас е важно да предоставим знанията по ненасилствен начин, под формата на игри, проекти, забавления или спортни дейности, тъй като резултите от ученето чрез правене остават за цял живот.