Книгите на английски език и значението им при обучението на децата

Английски правилни и неправилни глаголи
2020-03-02

Книгата е прозорец към света – това е стара истина, която ние всички знаем. С нея откриваме начина на живот, нормите и общоприетата реалност на един народ. Книгатае безпристрастен посланик и безценен помощник в нашия живот.

 

Книгата, която е носител на езика и събирателен фокус на културата

 

Нейната роля не може да бъде отречена, дори в съвременния свят, в който новото поколение отделя все по-малко време за четене. В обучението на едно дете по английски език, книгата е в началото и в края на обучението – в началото, тъй като започва с първото ограмотяване и запознаване с езика и в края, защото приключва със свободното четене с пълно разбиране, четене за удоволствие и саморазвитие.

 

Когато едно 4-5 годишно дете започва своето чуждоезиково обучение по английски език, в процеса на обучение, учителите ще отварят пред него множество книжки и книги, които да прочетат на английски език. Детето вижда първия си картинен речник, на него му е прочетена първата приказка от онази пъстра книжка с увлекателна история и красиви илюстрации.

 

Това е не само незабравим момент. Това е първия досег на детето със света, който използва английския език като средство за предаване на идеи, философия и ценностна система.

 

Едни от първите придобвки, които се случват с четеното е, че детето развива фонематичния си слух, свързва думата по смисъл с нейната картинка и оформя първите връзки между смисъл и звучене. Това е и част от когнитивния процес на ученето.

 

Дете, което започва четенето на 4-5 годишна възраст, тоест ранен първи досег с английската книга, отбелязва много по-голям прогрес и става по-свободно говорещо езика, отколкото едно дете, което е започнало същия процес в по-късна възраст, например след 8-9 годишна възраст. Ранното подлагане на въздействието на книгите на съответния език е от изключителна важност.

 

Четенето, което се случва в образователната среда – детска градина или училище, е съществено. То обаче е необходимо да бъда подкрепено с четене у дома, заедно с родител или самостоятелно.

 

Четенето на книги и ранния достъп до тях, носи цялата символика на културата на съответния народ, езиковите реалии, които дават онзи привкус за ползване на езика като майчин.

 

Книгата обогатява детето академично със следното:

 • създаване на езиков запас;
 • обогатяване на речника;
 • подпомагане на детето в академичния процес на усвояване на нови знания;
 • разширяване на познанията по разнообразни теми като – начин на живот, хранене: храни и продукти, спорт, професии, свободно време и още много други;
 • усвояването на езика в детайли чрез използването на по-висшия инструмент на езика – писмената реч, заедно с целия арсенал от сложни граматически и синтактични категории.

 

Книгата и четенето са отлични уроци по общуване и създаване на отношения с другите хора

 

Те са също така чудесен начин детето да се научи да комуникира с другите, като използва шаблони и готови изрази, предложени в историите.

 

Героите действат и общуват по някакъв начин с определени езикови изрази. Диалозите са често срещан похват в литературата. Те са пример за подражание и детето с готовност ползва новозаучените изрази и думи. Много често любимият герой изиграва важна роля в начина, по който детето се изразява и реагира езиково.

 

В личната ми практика съм срещала малки ученици, които обожават например Пипи Дългото Чорапче или Дороти от “Магьосникът от Оз” . В стремежа си да подражават, те използват думите на героя в своята ежедневна реч, подражават езиково. Това  подражание всъщност е стъпка към усъвършенстването на езиковите умения.

 

Четеното на книга често е съпроводено с дискусия или отговори на въпроси по съдържанието

 

Това е идеалното средство един преподавател да получи обратна връзка от детето, дали то разбира, дали е започнало да използва правилно лексиката, граматиката и фонетиката на английския език. Дискусията върху прочетеното в книгата е начин за практикуване структурата на речта – детето учи как да изказва мислите си на английски език.

 

В същата тази книга, която е прочетена, детето само с една история може да усвои няколко граматически категории като  – времена и техните спрежения, части на речта и други.

 

Всяка история има определен набор от думи, които са в рамките на едно езиково гнездо. Например историята “The Very Hungry Caterpillar” основно включва запас от думи, наименования на насекоми и хранителни продукти. Това означава, че прочитайки тази история, самостоятелно или с помощ, детето научава лексика свързана с тези теми.

 

Съществуват още множество книжки, които са с подобно съдържание. Различен случай са невероятните истории на Доктор Зюс,  в които детето, а и дори възрастният, могат да се насладят на истинското художествено литературно майсторство на писателя.

 

Срещата с такива произведения обикновено оставя дълбока следа в детската личност, често ние самите помним тези приказки или истории от нашето детство. Когато едно дете чете произведение на изключителен поет или писател, то черпи директно от извора на езика, тези творци са най-добрите езиковеди – навигатори, които преподават по интересен и ненатрапчив, лесно усвоим начин.

 

С натрупването на все по-голям речник, детето става по-уверено и самостоятелно, няма нужда от езикова подкрепа. То може ясно да се изразява, да изказва лесно своите чувства вместо да експлодира, когато е гневно или разстроено.

 

Важно е също да се има предвид, че доброто владеене и изказване на английски език, а и на всеки друг език по принцип, прави детето търсен партньор и популярен приятел.

 

Други важни умения, които четенето на книга на английски език развива са:

 • по-добра концентрация и по-добри умения за слушане;
 • разбиране на история, чужда гледна точка, взимане на участие в урок;
 • увереност при задаване и отговаряне на въпроси, свързани с историята;
 • по-точно предсказване на случващото се, откриване на причина и следствие;
 • изграждане и подобряване на умения за граматически правилна реч;
 • подобряване на когнитивинте умения;
 • придобиване на по-добра преценка за житейски ситуации;
 • трениране на паметта;

 

Не на последно място стоят и емоционалните придобивки от четенето на книги на английски език. Различните истории, могат да бъдат предпоставка за придобиване на по-широкообективна перспектива върху лични предизвикателства и казуси от реалния живот.

 

Ако много от книгите, които детето чете са на английски език, то то ще бъде способно да използва езика естествено, като роден

 

Много често едно дете не може да говори за своя личен проблем, но лесто дава обяснение чрез литературен герой. Понякога това е още по-лесно, ако е на чужд език, в случая на английски език.

 

Като проявява привързаност към даден литературен герой, детето се учи да бъде емпатично, съпричастно, което му помага да изгради отлични взаимоотношения с останалите от неговото обкръжение, било то деца или възрастни. Когато това се случва на английски език, детето лесно ще установи връзка с носителите на езика или с тези, които го говорят и практикуват.

 

Много често прочетената история може да подпомогне извършваща се емоционална или физическа промяна – например, когато нещо подобно се случва с герой от книгата му, това може да направи ситуацията за него по-разбираема, по-приемлива, да му даде начин да се справи с нея, да намали стреса или силната си тревожност.

 

Четеното на книжки на английски език развива и въображението, което само по себе си е неоспорима придобивка. Детето навлиз в един магичен свят, където всичко е възможно и в който то има своето участие.

 

Четеното на книжки на английски език изгражда, утвърждава и оформя ценностната система на детето, понятията му за добро и зло. Ето тук е важния принос на английския език, който дава различната перспектива в мисленето на младия читател, отваря нови кръгозори за него.