Голяма част от самочувствието и желанието за учене на децата произтича от способността им да използват ефективно говоренето. В тази връзка, колкото по-рано успеят да развият умения за комуникация, толкова по-добре ще бъдат подготвени да се справят както в академична, така и в социална среда.

Това е и причината, поради която в Международен детски езиков лагер LuckyKids отделяме голямо внимание на ефективната комуникация и развиването на добри комуникативни умения у децата.

Communication skills

 

Какво представляват комуникационните умения и какво включват?

Комуникационните умения са техниките и способностите, които всеки човек използва за ефективно предаване и получаване на информация, мисли, идеи и чувства.

Те включват комплексен набор от умения, сред които са следните:

  • Вербална комуникация: ораторски и презентационни умения за говорене и активно слушане, ясно изразяване на мисли, чувства и идеи, емпатия и други.
  • Невербална комуникация: използване езика на тялото като поглед, жестове, мимики, позиция на тялото и много други.
  • Писмена комуникация (писане): умения за писане на структурирани текстове, които предават ясни послания на четящите.
  • Използване на правилния канал за комуникация: в зависимост от аудиторията и информацията, която трябва да бъде споделена каналите за общуване могат да бъдат както говорене и писане, така и комуникация чрез имейли, телефонни разговори, съобщения през социалните мрежи и т.н.. и т.н.

Към гореизброените трябва да добавим и визуалната комуникация, която включва предаване на съобщения, информация и идеи с помощта на визуални елементи като рисунки, диаграми, графики и други форми на илюстрации.

Методи за развитие на комуникационни умения в LuckyKids

В Международен езиков лагер LuckyKids отделяме специално внимание за подобряване на комуникативните умения на децата, като прилагаме различни методи за развитие и усъвършенстване на начина им на общуване с околните.

Работа в екип по групови проекти

По време на участието си е езиковия лагер, децата работят по реализацията на проекти по определени теми, които след приключването им трябва да презентират пред другите деца и преподавателите.

Работата по проекти и презентации насърчава малките лагерници да общуват помежду си, да работят заедно в екип, което развива техните комуникативно речеви умения.

Участие в ролеви игри

Ролевите игри по време на детския летен лагер дават възможност на децата да усвоят както добродетели като доверие, отговорност и честност, така и да развият своите умения за комуникация като усвояване езика на тялото, вербални умения, активно слушане и много други.

Комуникационни работилници

В Международен езиков лагер Лъки Кидс провеждаме и така наречените комуникационни работилници, по време на които децата се включват в различни дискусии, състезания и дебати по различни теми.

По време на дискусиите малките лагерници развиват критичното си мислене, научават се да изразяват ясно и аргументирано и едновременно с това надграждат своите комуникационни умения за вербална и невербална комуникация, активно слушане и презентационни и ораторски умения.

Communication

Комуникация в многоезикова среда – ползи и подходи в лагера

Лъки Кидс е международен езиков лагер, което предоставя уникална възможност не само за развитието, но и за използването на придобитите комуникативни умения на децата в многоезикова среда.

Що се отнася до ползите от участието в лагер, в който децата са от различни страни и култури, то те са доста, но основните са няколко.

Подобряване на езиковите умения

По време на лагера, децата имат възможност да усъвършенстват английския си език, като общуват не само с преподаватели, но и с други деца, чийто роден език е английският.

Културно и социално обогатяване

Комуникацията с деца от различни страни и култури стимулира лагерниците не само да развият и подобрят различните видове комуникативни умения, но и да разширят кръгозора си, да се поставят на мястото на другите и да създадат нови приятелства.

Умения за разрешаване на конфликти

Комуникацията е ключът към практическото разрешаване на проблеми. Със солидни комуникативни умения децата се научават да намират решения и да изследват различни начини да работят заедно за преодоляване на препятствията.

Умения за адаптиране

Попаднали в многоезична среда, малките бързо се научават както на активно слушане и говорене, така и как по-бързо и лесно да се адаптират във всяка нова обстановка. Това им помага в бъдеще, когато трябва да могат бързо да се адаптират към нова среда, било то в училище или на работното място.

Често задавани въпроси

Защо е важно да се развиват комуникативни умения при децата?

Комуникационните умения са необходими във всеки етап от живота на човек. Те ни помагат ефективно да разбираме и предаваме информация, да развиваме междуличностни отношения и да постигаме набелязаните цели.

Както споменахме по-горе, колкото по-рано се развият тези умения у децата, толкова по-успешни и отговорни ще бъдат те в бъдеще.

Има ли обратна връзка с преподавателите?

За да бъдат от помощ на всяко едно от децата, по време на лагера нашите преподаватели предоставят индивидуална обратна връзка относно развитието на комуникационните им умения.

Малките лагерници се подкрепят със съвети и насоки за подобрение на вербалната комуникация, така че да могат бързо и лесно да преодолеят препятствията и да се приберат у дома с умения, които може да им бъдат от полза през целия им живот.

Трябва ли детето да знае английски език?

Ако детето ви иска да се включа в нашия международен езиков лагер, не е задължително да знае английски език. Нашите преподаватели са с огромен опит и знаят как да подходят към всяко дете така, че то лесно да се впише в мноезиковата среда. Децата се разпределят в групи и въз основа на езиковите им познания.